Oprah gold natural slimming

Kas alaealistele tunnistajatele on tagatud kaitse ja toetus? Komitee vaatab läbi konventsiooniga ühinenud riikide aruanded, mis esitatakse komiteele kaks aastat pärast konventsiooni ratifitseerimist ning hiljem iga viie aasta järel. Kas rahvusvaheline lapsendamine on reguleeritud seadustega ja kuidas toimub järelevalve? Kas süsteem kaitseb lapse rahvuslikku, etnilist ja usulist identiteeti või on diskrimineeriv? Millisel eesmärgil on klubid ja organisatsioonid loodud?

Artiklid ja illustreeriv materjal mängivatest lastest, nende erinevatest võimetest ning kultuuritegevusest on kindlasti meeldivad ning innustavad. Samas on aga ühiskondliku vastutuse rõhutamiseks ja laste ohutuse tagamiseks oluline avaldada ka informatsiooni ohtlike mänguasjade ja -vahendite tõttu juhtunud õnnetuste kohta. Seetõttu püüdke avalikustada juhtumeid, kus avalik sektor müüb majanduslikel kaalutlustel lastele mõeldud vahendid või rajatised erakätesse.

Kas olete analüüsinud, kuidas mõjutab pikaajalises perspektiivis nii lapsi kui kogu ühiskonda see, kui mõnedelt lastelt on võetud võimalus omandada haridus ning neid ekspluateeritakse nende ea, füüsiliste näitajate, soo või tööosavuste tõttu? Kas te olete avalikustanud juhtumeid, kus tööandjaid on karistatud alaealiste töötamisega seonduvate eeskirjade ja tingimuste rikkumise tõttu? Kas olete tutvunud statistiliste andmetega töötavate arm sleimming meik juhtunud, sealhulgas ka surmaga lõppenud õnnetuste kohta?

Kas te olete püüdnud leida turvalisi viise avaldada oma loos ka töötavate laste arvamusi ja seisukohti? Kas te olete pööranud tähelepanu laste tööjõu kõige levinumatele vormidele — tänavamüüjad, autopesijad, kinga-puhastajad, käskjalad jne — ning püüdnud välja selgitada miks ja kelle heaks nad töötavad ning milline on nende töötasu?

Kas teie loos juhitakse tähelepanu ohtudele, millega puutuvad kokku töötavad lapsed ning avalikustatakse nende nimed, kellel lasub süü laste töölesundimises või ekspluateerimises?

Rahutooja@Velvet

Kas laste ärieesmärgilist ekspluateerimist käsitleva loo ettevalmistamisel olete nõu pidanud ka valitsusväliste organisatsioonide, sealhulgas ametiühingutega?

Organisatsioonid saavad abiks olla rahvusvaheliste kontaktide ja infoallikate leidmisel. Kas teie loos on välja toodud erinevused heade turvaliste ja loovust arendavate ja halbade laste mängupaikade ja vaba aja veetmise võimaluste slimming soob satay kana Kas olete vihjanud ka korrashoiu tagamise ja järelevalvega seonduvale?

Kas olete selgitanud, mis juhtub siis, kui laps saab mänguväljakul juhtunud õnnetuses viga? Lapsed ja relvakonflikt Artiklid 6, 22, 37, 38 ja 39 Pöörake põhitähelepanu sellele, kuidas mõjutab relvakonflikt lapsi: otsene oht elule, isiksuse arengule, füüsilisele ja vaimsele tervisele ning kaudne mõju lastele ja peredele pakutavatele teenustele.

Kirjeldage kahju, mida tai massaazi kaalulangus lapsed koolide sulgemise, õhurünnakute jne tõttu. Samal ajal püüdke pakkuda lastele vajalikku kaitset ning anda informatsiooni abisaamise võimalustest. Mida on relvakonflikti järgselt tehtud laste abistamiseks: vigastuste ravi, kodumaale tagasipöördumine, perekondade taasühinemine, lastekodude ja koolide võrgu olemasolu?

Kas lasteni jõuab piisav osa olemasolevatest ressurssidest? Poliitilisele kontekstile lisage kindlasti ka inimlik lähenemisnurk — vestelge laps-pagulastega ning relvakonfliktis vanemad kaotanud lastega.

Milline on nende suhtumine toimunusse ja millisena nad näevad tulevikku? Kuidas mõjutavad lapsi reparatsioonid ning majandussanktsioonid? Mida on valitsus teinud sõjaväelaste, politseinike ja pääs-tetöötajate harimisel ja koolitamisel laste paremaks kaitsmiseks? Millisel määral on arvestatud ohtudega, mis ähvardavad konflikti puhkedes vaenlase lapsi? Selgitage välja, millised kohustused on riik endale võtnud laste kaitsmiseks sõjatingimustes: ÜRO Lapse õiguste konventsioon, Genfi IV konventsioon koos lisaprotokollidega, Oprah gold natural slimming muuhulgas on piisavalt haiglaid, lastekodusid, koole ja nõustamisteenuseid?

Kas konflikti käigus materjali kogudes olete olnud korrektne ja objektiivne? Hinnake kriitiliselt, ega te ei ole osa kõmutööstusest, mis käivitub koos esimese lasu tulistamisega? Kas teie lugu laps-sõduritest põhineb peamiselt kuuldustele? Kas teie lugu kajastab konfliktis osalenud noore inimese tegelikke läbielamisi? Seetõttu tuleks eriti hoolikalt kaaluda, kas ja kuidas last identifitseerida.

Eriti ettevaatlikult tuleks suhtuda konflikti sattunud lapse kujutise kasutamisse. Mingil juhul ei tohiks avalikustada sõja käigus toimepandud julmuste tunnistajaiks olnud lapse isikut, eriti juhtudel, kui lapse tunnistus võib osutuda vajalikuks eesseisvatel sõjakuritegude toimepanijate üle peetavatel kohtuprotsessidel.

Igal võimalikul juhul kindlustage neile, kelle läbielamisi te kirjeldate, nende inimväärikus. Te võite küll avalikuks teha nende isiku ning võimaluse korral tutvustada konteksti, kuid austage alati igaühe soovi jääda anonüümseks.

Mingil juhul ärge püüdke muuta lapsi kannatuste sümboliks. Laste tervis ja heaolu Artiklid 6, 24, 26 ja 27 Jälgige pidevalt ametlikke aruandeid ja statistikat laste tervise kohta: suremus sünnitusel, surmajuhtumid enne 5 eluaastat, ennetatavate lapseea haiguste tuberkuloos, difteeria esinemissagedus jne. Paluge olukorda kommenteerida tunnustatud spetsialistidel. Uurige, kas statistilised andmed ei viita diskrimineerimisele.

Uurige laste nakkushaiguste levikut ja selle põhjuseid, sealhulgas keskkonnatingimusi ja tervishoiuteenuste kättesaadavust ning efektiivsust. Kas on olemas üldise vaktsineerimise programmid? Kuidas on riigis korraldatud laste tervishoid ja arstiabi? Võrrelge laste tervishoiu rahastamise taset muude avalike teenuste rahastamisega? Uurige ja kirjeldage emadele ja lastele osutatavaid meditsiiniteenuseid. Kas komplikatsioonid sünnitusel on sagedased? Kui efektiivsed ja lapsesõbralikud on lastele pakutavad haiglateenused?

Uurige arenenud ravimeetodite kättesaadavust lastele, nt luuüdi siirdamine leukeemia raviks. Kas oluliste operatsioonide oprah gold natural slimming on pikad? Milline on olemasolev tugisüsteem? Tutvuge tervisekasvatuse alaste kampaaniate tulemuslikkusega ning selgitage välja, kuidas need on aidanud lastel langetada teadlikke otsuseid.

Uurige tingimusi, milles lapsed elavad, õpivad ja mängivad. Mida on koolides tehtud tervislike eluviiside propageerimiseks ja laste tervisekaitsealase teadlikkuse tõstmiseks nt laste informeerimine tervislikust toitumisest, uimastitest, elukeskkonna saastatusest, aktiivsest puhkusest, liiklusohutusest, seksuaalkäitumisest, suitsetamisest, spordist jne?

Tõele mittevastavad tervishoiuteemalised hirmujutud teevad pigem halba kui head, sest õhutavad põhjendamatut usaldamatust meditsiinitöötajate ja ka meedia vastu ning halvimal juhul põhjustavad üldist paanikat. Kas olete järginud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusi ajakirjanikele tervise ja tervishoiuga seonduvate teemade kajastamiseks vt Lisa 3? Kas teie lugu aitab inimestel mõista lapseeas esinevaid haigusi, nende ennetamise võimalusi ning ravimeetodeid?

Kas olete viidanud informatsiooniallikatele ja abisaamise võimalustele loos käsitletava konkreetse haiguse või tervisliku seisundi puhul? Kas olete ametkondadelt hankinud piisavat ja usaldusväärset informatsiooni? Kas teie lugu aitab inimestel paremini mõista laste tervise- ja tervisekaitsealaseid ülevaateid ja statistikat? Kas loos, mille eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust HIV ja AIDSiga seonduvast, olete rõhutanud noorte endi otsuste ja valikute tähtsust ning edastanud informatsiooni turvaseksi, ühekordselt kasutatavate süstalde ja teiste ennetusmeetmete kohta?

Tasakaalustatud, tõesel informatsioonil põhinev probleemikäsitlus aitab avaldada survet võimudele parima võimaliku ravi tagamiseks. Lapse identiteet Artiklid 7, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 28 ja 30 Analüüsige ja avaldage informatsiooni riigis kehtiva kodakondsust puudutava regulatsiooni kohta ning tutvustage selle mõju lastele.

Millisel juhul, mis vanusest alates ning kuidas on lastel võimalik otsustada, millise riigi kodakondsust nad eelistavad? Kuidas toimub lapsele nime panemine ning mida lastele pandavad nimed tähendavad?

Kuidas dokumenteeritakse lapse elukäiku ning kas lapsel endal on juurdepääs sellele informatsioonile? Millisel juhul ja millistel tingimustel on võimalik parandada vigu ning muuta nime? Koguge informatsiooni lapsendamise ja kasuperede süsteemi kohta. Kas süsteem kaitseb lapse rahvuslikku, etnilist ja usulist identiteeti või on diskrimineeriv?

Uurige vanemliku hoolitsuseta jäänud, ümberasustatud, kasuperesse paigutatud ning lapsendatud laste õigusi ja identiteediga seonduvaid küsimusi. Kas neil on juurdepääs informatsioonile, mis puudutab nende põlvnemist ja päritolu?

Kas lastel oprah gold natural slimming võimalik taotleda oma vanemate tuvastamist DNA-testi abil või mõnel muul viisil? Kas neil on võimalik vabalt meediaga suhelda? Millisel määral on lastel võimalik osa saada eelistatud kultuurist ja religioonist ning kasutada eelistatud keelt? Kas riiklikul tasandil tunnustatakse ja rahastatakse vähemusrahvuste koole? Kuidas nad tegutsevad ning mille poolest erinevad teistest koolidest?

Kas lapsed käivad neis koolides omal vabal valikul või kogukonna surve tõttu? Kas vähemusrahvuse koolist on võimalik üle minna tavakooli ja vastupidi?

Tutvustage assimileerumise või väljasuremise ohus olevate vähemusrahvuste ohutus slimming aluspuksid säilitamise eest võitlevaid rühmitusi. Millist mõju avaldab nende tegevus lastele ning milline on laste osalus nende rühmituste tegevuses? Uurige välismaiste organisatsioonide tegevust, kelle eesmärgiks on kaasata oma kultuurikeskkonnast eemal elavaid noori.

Kas enne loo avaldamist küsisite lapse ja tema vanemate arvamust selle kohta, kuidas nad ise soovivad, et neid kirjeldataks? Kas oma identiteedi või selle elementide näiteks õigus praktiseerida valitud usku või osa saada oma kultuurist kaitsmise eest võitlevate laste ja nende vanemate püüdlusi kajastades olete olnud õiglane ja otsekohene? Kas kultuurivähemuste poliitiliste nõudmiste kajastamisel olete arvesse võtnud kõikide osapoolte motiive ja seisukohti, eriti aga vaidluse võimalikku mõju asjassesegatud lastele?

Teemakäsitlusele lisab kindlasti uudsust lapse huvidest ja vaatenurgast lähtumine. Kas teie lugu võib pidada diskrimineerimist ja vihkamist õhutavaks või pigem soodustab see erinevate etniliste, kultuuriliste või religioossete grupppide vastastikust mõistmist ja paremat läbisaamist?

Kas teie loos on seatud esiplaanile lapse huvid, tema turvalisus ja kaitstus? Kas teie lugu on esitatud ratsionaalsel ja tasakaalustatud viisil? Mida on oma keelt omavate vähemusrahvuste kohta materjali avaldamisel tehtud selle heaks, et teha avaldatu nendele mõistetavaks? Näiteks: tõlge, subtiitrid, materjali avaldamine vähemusrahvuse omakeelses publikatsioonis. Laste arvamus ja tsiviilõigused Artiklid 12, 13, 14, 15, 17, 29, 30 ja 31 Uurides avalikkuse suhtumist riiklikku ja kohalike omavalitsuste poliitikasse, küsige ka laste ja noorte arvamusi ning seisukohti.

Tooge oma loos ära laste ja noorte arvamused eelkõige neid otseselt puudutavate hoolekande, hariduse ja infrastruktuuri projektide vahetute mõjude ning tulevikus kavandatu kohta. Uurige, kuidas on lapsele tagatud juurdepääs informatsioonile ning selgitage välja põhilised takistused ja kitsaskohad. Kas lastele on kergemini kättesaadavad vägivalda kujutavad või ühemõtteliselt seksuaalse sisuga teosed ja materjalid? Kus on piir lapse võimaliku ohu eest kaitsmise ja põhjendamatu tsensuuri vahel?

Kuidas kasutavad lapsed õigust väljendada oma seisukohti ja vaateid: kas avaldades omaloomingut, Interneti vahendusel, päevikut pidades vms? Selgitage välja, mis ootab noort, kes ei täida sõjaväe-või alternatiivteenistuse kohustust? Kas alla 18 aastastel noortel on võimalik usulistel või sisetundelistel põhjustel sõjaväeteenistusest keelduda? Uurige laste õigust moodustada ühinguid ja vabadust rahumeelseteks kogunemisteks ning tooge näiteid nende õiguste kasutamise kohta.

Andke kindlasti lastele võimalus ise enda eest rääkida. Avaldage artikleid noorteklubide ja -organisatsioonide tööst, eriti kui nende tegevust juhivad lapsed ja noored ise. Millisel eesmärgil on klubid ja organisatsioonid loodud? Kuidas nad töötavad ning milliste raskustega kokku puutuvad? Kas ja kuidas saaksite aidata lastel ja noortel luua ja hoida kontakti nendega, kes jagavad nende vaateid, huvisid ja pürgimusi? Kas olete oma lugudes kasutanud ära lapse haavatavust või omistanud lapsele väärtushinnanguid ja seisukohti, mida laps ise ei pruugi mõista?

Kas olete avaldanud lugusid aktiivsetest lastest ja noortest, kes ise on algatanud tegevusi ja organiseerinud üritusi? Tooge näiteid kooli hoolekogude, tänavalaste gruppide, ametiühingute ning kunsti- spordi- ja meelelahutuslike oprah gold natural slimming tegevusest, samuti erinevatest kampaaniatest ning äri- ja kunstialastest ettevõtmistest. Kas laste protestiaktsioone kajastades olete veendunud, et lapse kujutamine teda ohtu ei sea kinnipidamine, vägivald, kättemaks?

Kas te olete avaldanud informatsiooni selle kohta, mida lapsed on oma avalike väljaastumistega saavutanud — millist toetust on nad leidnud, milliseid muutusi on neil õnnestunud esile kutsuda ning milline on olnud avaliku elu-tegelaste reaktsioon? Vanemliku hoolitsuseta lapsed Artiklid 9, 10, oprah gold natural slimming, 19, 20, 21, 24, 25 ja 26 Mida on tehtud laste elamis- ja õppimistingimuste parandamiseks laste hoolekandeasutustes?

Kas areng toimub väiksemate ja enam privaatsust võimaldavate majutusüksuste suunas? Kuidas toimub personali koolitamine ja järelevalve? Kas füüsiline karistamine on keelatud ja kas keelust ka reaalselt kinni peetakse? Kuidas kontrollitakse ja ennetatakse väärkohtlemist lastekodudes?

Kas lastel on võimalik end ohtu seadmata esitada kaebusi ja avaldada oma arvamust kõigis nende elu puudutavates küsimustes? Kas on olemas toimiv ja sõltumatu kontrolli ja järelevalvesüsteem? Kui palju on vanemliku hoolitsuseta lapsi? Mis on peamised põhjused? Kui suur osa vanemliku hoolitsuseta lastest kasvab üles hoolekandeasutuses, kui paljud neist paigutatakse perekonnas hooldamisele ning kui paljud jooksevad hoolekandeasutusest ära?

Millised on hoolekandeasutusest lahkuva lapse võimalused iseseisva elu alustamisel — edasiõppimise või töö leidmise võimalused, nende ootused ja eesmärgid? Vestelge nendega, kes on üles kasvanud hoolekandeasutuses. Mida nad teevad ja kus praegu elavad? Kuidas on kogetu mõjutanud nende edasist elu? Milliseid võimalusi näevad nemad olukorra parandamiseks? Mida on riik teinud lapsendamise ja kasuperede propageerimiseks?

Kas tegevuste kavandamisel on arvesse võetud ka laste arvamusi ja õigusi? Puuduvad usaldusväärsed ja ülevaatlikud andmed selle kohta, kas lapsendatud või kasuperekonda paigutatud puuetega lapsed elavad koos tervete lastega. Probleemi kajastamine meedias aitab kaasa süsteemi täiustamisele ning üldsuse teadlikkuse tõstmisele. Kas rahvusvaheline lapsendamine on reguleeritud seadustega ja kuidas toimub järelevalve?

Millised on lapse enda valikuvõimalused? Kuidas on välismaale lapsendatud lapsed kaitstud väärkohtlemise ja ekspluateerimise eest? Küsige kodust ja oma bioloogilisest perekonnast eraldatud lapse käest, kas ta soovib rääkida oma uuest elust. Vestelge vanematega, kes on andnud nõusoleku oma lapse lapsendamiseks. Kas nad kahetsevad oma otsust? Kas neile avaldati survet? Kas neil on olnud võimalik säilitada kontakt oma lapsega?

Kas on selge, millised on laste ja nende vanemate õigused? Kas olete teinud kõik endast oleneva, et uurida välja, miks ja kuidas on laps sattunud hoolekande- või kinnipidamisasutusse?

Kas olete oma loos välja toonud ka positiivseid momente, et vältida üldsuse võõrandumist hooletussejäetud lastest ja negatiivsete hoiakute kujunemist? Kas olete oma loos lapse avalikkuse jaoks identifitseerinud ning seega loonud soodsad tingimused avalikkuse negatiivse suhtumise kujunemiseks?

Kas te olete tutvustanud hoolekandeasutustes elavate laste võimalusi osaleda erinevate klubide tegevuses ning luua kontakte eakaaslastega?

Ühiskonna ükskõikset ja eelarvamuslikku suhtumist aitab kindlasti vähendada hoolekandeasutustes elavate laste ühiskonda taasintegreerumise võimaluste tutvustamine ja positiivsete näidete toomine.

Kas olete maksimaalselt ära kasutanud kõik võimalused, et anda hoolekandeasutuses elavatele lastele võimalus olla esindatud ja öelda välja oma arvamus? Kas teie lugu sisaldab teavet organisatsioonide kohta, kes pakuvad abi nii perekonnas metsalise kaalulangus ka hoolekandeasutuses elavale raskesse olukorda sattunud lapsele?

Kas on olemas organisatsioone, oprah gold natural slimming põhitegevuseks on oma bioloogilisest perekonnast eemal kasvavate laste abistamine ja toetamine? Kas olete uurinud nende rühmituste volitusi ja pädevust, kes väidetavalt aitavad oma päritolu ja juuri otsivaid lapsi? Lapsed ja meedia Artiklid 12, 13, 14, 17 ja 31 Korraldage kohtumisi koolides ja noorteklubides, et tutvustada oma tööd ning kasutage võimalust kuulata, mida lastel endil on öelda.

Lapsed võivad olla suurepäraseks ajakirjandusliku materjali allikaks, aidates näha asju teisest vaatepunktist ning pakkudes uudseid lähenemisi küsimustes, mis neid otseselt puudutavad: haridus, mäng, koolikiusamine ning teised väärkohtlemise liigid jne. Võimalikult adekvaatsema pildi saamiseks püüdke vestelda erineva sotsiaalse taustaga lastega. Viige ennast kurssi ministeeriumi tööga, kelle valitsemisalasse kuulub lastega seonduva koordineerimine ja korraldamine.

Kui teie riigis on olemas laste ombudsman, siis tutvuge ka tema tegevusega. Kas lapsed ise tunnetavad, et vastutavad ametkonnad esindavad neid vajalikul määral? Konsulteerige mittetulundusühingutega, kelle tegevus on suunatud lastele ning kes võivad teid kokku viia lastega, kellel on midagi huvitavat öelda. Sealjuures ärge aga unustage, et iga asutus ja organisatsioon soovib eelkõige tutvustada ja reklaamida oma tegevust.

Oprah's Most Embarrassing Moment - The Oprah Winfrey Show - Oprah Winfrey Network

Kindlasti tasub alati meeles pidada erinevate maade laste arvamusi selle kohta, mis neile ei meeldi viisis, kuidas neid meedias või meedia poolt on kujutatud. Save the Children UK, teine trükkISBN 71 8 — kui neid naeruvääristatakse, sunnitakse käituma tsirkuseloomadena või kujutatakse lihtsalt rumalate ja asjatundmatutena; — kui üldsuse emotsioonide esilekutsumiseks rõhutatakse liialt nende armsust või haletsusväärsust; — kui neid üleolevalt koheldakse ning kui täiskasvanud neile sõnu suhu pannes ja vahele segades räägivad asjadest, millega lapsed ise on paremini kursis; — kui neisse suhtutakse kui ühtsesse probleemgruppi.

Kas teie tegevus vastab sellele nõudele? Kas lugu tegema asudes olid teil kindlad ootused laste seisukohtade oprah gold natural slimming vastuste suhtes? Kas olete laste poolt räägitusse suhtunud õiglaselt — kas nad tunneksid ennast teie loos ära või olete nende seisukohti ja arvamusi esitanud täiskasvanu vaatenurgast lähtuvalt?

Kas last intervjueerides: — veendusite, et laps tundis end mugavalt ja vabalt? Kas te selgitasite lapsele ohte, mis kaasnevad tema nime avaldamise või kujutise kasutamisega? Kas te arutasite lapse identifitseerimisega seonduvat lapse enda, tema vanemate ja toimetuse liikmetega? Kas enne lapse seisukohtade ja väidete avaldamist kontrollisite informatsiooni samamoodi kui täiskasvanud informatsiooniallikate puhul?

Lapsed meedias Artiklid 12, 13, 14, 17 ja 31 Haridustöötajad tähtsustavad üha enam laste ja noorte meediakompetentsi, mis võimaldab neil paremini orienteeruda järjest suurenevas infotulvas ning mõista iga päev nendeni jõudvaid sõnumeid. Paljudes maades tegutsevad noorte ajakirjanike klubid, mis toodavad huvitavat materjali ning valmistavad ette järelkasvu ajakirjanikele.

Mida varem laps algust teeb, seda oskuslikumalt õpib ta kasutama tehnilisi vahendeid ning erinevaid ajakirjanduslikke võtteid. Laste kaasamisel mistahes ajakirjanduslikku tootmisse on oluline põhjalik eeltöö, et kõik osapooled mõistaksid, mis on lastele jõukohane ja mis mitte.

Kui noor on kord juba tutvunud põhiliste ajakirjanduslike võtete ja ajakirjanduslikku tootmist reguleerivate õigusaktidega, tuleb talle anda võimalikult vabad käed teemade valikul ja oma tegevuse kavandamisel. Kas olete põhjalikult kaalunud nii füüsilisi kui psühholoogilisi ohtusid, mis varitsevad meediaprojektidesse kaasatud lapsi? Kas olete kindel, et projekti raames ei toimu laste äri-eesmärgilist ekspluateerimist? Kas planeerimistegevus ja nii laste kui personali koolitus on olnud piisav, et lapsed mõistaksid, mida nad suudavad ja mida mitte?

Kas lastele on tutvustatud õigusakte, mis reguleerivad meediatootmise vormi, kuhu nemad on kaasatud? Kas lapsi on informeeritud toimetusepoolsest kontrollist? Kas olete neile selgitanud põhireegleid, et vältida edaspidiseid arusaamatusi? Kas laste juhendajate ootused on meeste slimming undershirt kohl selle suhtes, mida lapsed suudavad ning mida neilt võib oodata?

Ärge seadke lastele liiga kõrgeid ootusi.

oprah gold natural slimming

Kuidas toimub tulemuse hindamine ning kuidas saab noor inimene tagasisidet? Kas noorte arvamust küsitakse ning kas neile tehakse teatavaks auditooriumi arvamused ja vastukajad? Haridus Artiklid 12, 13, 17, 28 ja 29 Koguge informatsiooni selle kohta, kas haridus on kõigile võrdselt kättesaadav: tüdrukutele ja poistele, linna- ja maalastele, puuetega lastele ning vähemusrahvuste lastele.

oprah gold natural slimming

Kas õpilastel on koolide hoolekogude kaudu võimalik mõjutada kooli kodukorda ja distsipliini koolis? Kas lapsed saavad ise õppeaineid valida? Selgitage välja, kas ja kuidas saavad vanemad mõjutada kooli õppekava ja haridusteenuseid. Millist rolli mängivad lapsevanemad kooli juhtimises? Võrrelge erinevat tüüpi haridusautusi: koolieelsed lasteasutused, alg- ja keskkoolid, era- ja munitsipaalkoolid.

Kas mõned lapsed jäävad koolist kõrvale haridusteenuse liiga kõrge maksumuse tõttu? Milline on õpilaste ja õpetajate suhtarv? Milline tähtsus on klasside suurusel? Millised võimalused ja vahendid on õpetajate käsutuses ning kas lastel on võimalik kasutada kaasaegseid seadmeid ja vahendeid? Koguge informatsiooni koolihoonete turvalisuse kohta. Kas teie riigi haridussüsteem tunnistab ka alternatiivseid õppevorme?

Võrrelge õpetamise metoodikat, koolikohustuse täitmist, koolikorda ja õpitulemusi alternatiiv- ning tavakoolides. Kas karistused on leebed või karmid? Kas õpetajad kasutavad ka füüsilist karistamist? Kas õpilastel on koolist väljaarvamise või väljaheitmise korral õigus edasikaebamisele?

Kuidas tegeletakse koolides koolikiusamise probleemiga? Kas probleemiks on ka vägivald õpetajate suhtes?

Rahutooja@Velvet

Kui jah, siis mis on selle põhjused? Kes toodab haridustoimetuse poolt avaldatavat materjali: kas erireporterid, haridustöötajad või õpetajad? Kuidas kaasatakse lapsi ja noori? Kas olete tutvunud oma riigi haridussüsteemi funktsioneerimisega?

Kas olete end kurssi viinud aktuaalsete probleemide, arengute ja positiivsete algatustega ning külastanud selleks haridusasutusi? Kas teie lugu haridusest sisaldab nii õpilaste, õpetajate kui ka kooli juhtkonna lähenemisnurki? Kas olete palunud kommentaare ka lapsevanematelt, koolijuhtidelt ja klassijuhatajatelt? Kas olete lastele selgitanud, et nende ütlusi võidakse tsiteerida ning taganud, et teie lugu ei põhjustaks lastele probleeme, mida nad ise ei oska ette näha?

Mida saaksite ära teha selleks, et aidata lastel mõista meedia osatähtsust ühiskonnas? Kas teie meediaorganisatsioon on teinud midagi selle heaks, et toota ja avaldada informatsiooni, mis oleks mõistetav lastele ning kasutatav õpetajate poolt? Millist rolli mängib internet teie meediaorganisatsiooni töös?

  • Rahutooja@Velvet
  • Kaalulangus valjakutse rochester ny

Kas olete tutvunud laste interneti kasutamise ulatuse ja harjumustega? Kas internetis avaldatakse informatsiooni, mida lapsed sooviksid elektrooniliselt saada? Kas on mõeldud sellele, kuidas kaasata noori uudiste ja päevasündmuste kajastamisse ning meediatootmisse, luues selleks interaktiivseid linke koolidega?

Lapsed ja kuritegevus Artiklid 33, 37, 39 ja 40 Kas seaduse ees koheldakse lapsi täiskasvanutest erinevalt? Kas noored on valdavalt kuritegevuse ohvrid või toimepanijad? Kuidas toimub noorte kuriteoohvrite kaitse ja abistamine? Kas alaealiste õiguserikkujate ja kahtlusaluste õigused on tagatud ning nende täitmise üle toimub järelevalve? Kuidas suhtuvad lapsed politseisse? Kuidas politseinikud lapsi, eriti kodutuid lapsi ja õiguserikkumises kahtlustatavaid, kohtlevad? Kuidas toimub kohtunike, advokaatide, politseinike ning vangivalvurite ametissemääramine ning koolitus?

Kas neile tutvustatakse ka lapse õigusi? Selgitage välja, millised piirangud kehtivad informatsiooni avaldamisel kohtusüsteemi sattunud laste kohta -kohtuasjad, kinnipidamine, järelhooldus. Kas need piirangud on põhjendatud? Kas seadused välistavad õiguserikkumises süüdistatava lapse avalikkusele identifitseerimise? Kas kohtusüsteem on orienteeritud rehabilitatsioonile või karistamisele? Kas kehaline karistamine on likvideeritud nii kohaldatava kui kinnipidamisasutustes kasutatava karistusena?

Selgitage välja nii sotsiaal- kui kriminaalõigussüsteemi kuuluvates kinnipidamisasutustes viibivate laste arv ning uurige nende elamistingimusi. Kas vabadusekaotuslikku karistust kohaldatakse ainult äärmise abinõuna? Kas noortele mõeldud kriminaalhoolduse ning rehabilitatsiooniteenused on piisavad ning tulemuslikud?

Uurige narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarbimise ulatust noorte hulgas. Mis on tarbimise põhjused? Kas uimastid on lastele ja noortele kergesti kättesaadavad? Kas uimastite kasutamise eest võetakse kriminaalvastutusele või pakutakse ravi ning rehabilitatsiooniteenuseid? Kas laste informeerimisel uimastitest ja nende mõjudest ning rehabilitatsiooniteenuste väljatöötamisel võetakse arvesse ka laste arvamusi ja ootusi?

Kas teie lugu annab mingil moel mõista nagu vääriksid noored õiguserikkujad vähemaid õigusi kui ülejäänud inimesed? Kas olete hoidunud noorte õiguserikkujate nimede ja kujutiste mittevajalikust avaldamisest? Põhjendamatu identifitseerimine on lapse õiguste rikkumine ning võib seada ta veelgi suuremasse ohtu: laps satub halba kuulsusesse, vähenevad võimalused tulemuslikuks rehabilitatsiooniks.

Kas olete uurinud, millised on avalikkuse või ametkondade süüdistuste alla sattunud lapse võimalused enda kaitsmiseks? Kodutus, näiteks, ei saa olla piisav põhjus lapse süüdistamiseks seaduserikkumises.

Kas peale loo avaldamist olete ennast kursis hoidnud kinnipeetavate laste käekäiguga? Kas neile on tagatud vajalik kaitse? Kui nad viibivad kinnipidamisasutuses, siis millised on nende elamistingimused? Kas kinnipidamisasutuses viibivad nad koos teiste alaealiste või koos täiskasvanud kinnipeetavatega? Kas neile on tagatud juurdepääs õigusabile ja nõustamisele?

Kas on oht, et nende poolt öeldut usutakse vähem kui täiskasvanute ütlusi? Kas teie lugu uimastitest ja nende tarbimisest on korrektne ja põhineb teaduslikul tõendusmaterjalil? Tõele mittevastavad ja sensatsioonilised avaldused ei aita kaasa uimastisõltlaste abistamisele ja narkodiilerite vastutuselevõtmisele suunatud strateegiate väljatöötamisele.

Kas olete püüdnud välja uurida, kes varustab lapsi uimastitega? Suur osa ühiskonnast saab oma põhilise informatsiooni erinevatest meediakanalitest.

Kas seda silmas pidades olete avaldanud lugusid, mis pakuksid lastele ja nende vanematele selget, faktidele tuginevat informatsiooni uimastitest, nende toimest ning ka ravivõimalustest uimastisõltuvuse korral? Laste seksuaalne väärkohtlemine ja ekspluateerimine Artiklid 34, 35 ja 36 Avaldage informatsiooni seksuaalkasvatuse kohta ja tutvustage kehtivaid õigusakte, mis reguleerivad laste kaasamist seksuaalse sisuga tegevusse. Kas on olemas vanusepiir, millest noorem laps ei saa anda nõusolekut seksuaalse sisuga tegevuseks?

Uurige laste seksuaalse väärkohtlemise ja ekspluateerimisega seonduvat oprah gold natural slimming valdkonda ümbritsevaid tabusid.

Tooge teiste riikide kogemustele tuginedes näiteid peresisese seksuaalse väärkohtlemise esinemissageduse ja ulatuse kohta. Kas riigi tasemel kogutakse ja avaldatakse usaldusväärseid andmeid? Kas kõik, sealhulgas ka puuetega lapsed ning alaealised kinnipeetavad, saavad esitada kaebusi perekonnas, koolis või hoolekandeasutuses asetleidnud väärkohtlemise juhtumite kohta? Milline on politseinike, sotsiaaltöötajate, õpetajate ning tervishoiutöötajate ettevalmistus nende juhtumitega tegelemiseks?

Kuidas tagatakse sellistel juhtudel konfidentsiaalsus, kaitse, toetus ning nõustamine? Kas lastepornograafia tootmist, levitamist ning omamist klassifitseeritakse kuriteona? Uurige ja kirjeldage emadele ja lastele osutatavaid meditsiiniteenuseid. Kas komplikatsioonid sünnitusel on sagedased?

Kui oprah gold natural slimming ja lapsesõbralikud on lastele pakutavad haiglateenused? Uurige arenenud ravimeetodite kättesaadavust lastele, nt luuüdi siirdamine leukeemia raviks.

Kas oluliste operatsioonide ootejärjekorrad on pikad? Milline on olemasolev tugisüsteem? Tutvuge tervisekasvatuse alaste kampaaniate tulemuslikkusega ning selgitage välja, fat burtle shop need on aidanud lastel langetada teadlikke otsuseid.

Uurige tingimusi, milles lapsed elavad, õpivad ja mängivad. Mida on koolides tehtud tervislike eluviiside propageerimiseks ja laste tervisekaitsealase teadlikkuse tõstmiseks nt laste informeerimine tervislikust toitumisest, uimastitest, elukeskkonna saastatusest, aktiivsest puhkusest, liiklusohutusest, seksuaalkäitumisest, suitsetamisest, spordist jne?

Tõele mittevastavad tervishoiuteemalised hirmujutud teevad pigem halba kui head, sest õhutavad põhjendamatut usaldamatust meditsiinitöötajate ja ka meedia vastu ning halvimal juhul põhjustavad üldist paanikat. Kas olete järginud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusi ajakirjanikele tervise ja tervishoiuga seonduvate teemade kajastamiseks vt Lisa 3? Kas teie lugu aitab inimestel mõista lapseeas esinevaid haigusi, nende ennetamise võimalusi ning ravimeetodeid?

Kas olete viidanud informatsiooniallikatele ja abisaamise võimalustele loos käsitletava konkreetse haiguse või tervisliku seisundi puhul? Kas olete ametkondadelt hankinud piisavat ja usaldusväärset informatsiooni? Kas teie lugu aitab inimestel paremini mõista laste tervise- ja tervisekaitsealaseid ülevaateid ja statistikat?

Kas loos, mille eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust HIV ja AIDSiga seonduvast, olete rõhutanud noorte endi otsuste ja valikute tähtsust ning edastanud informatsiooni turvaseksi, ühekordselt kasutatavate süstalde ja teiste ennetusmeetmete kohta?

Tasakaalustatud, oprah gold natural slimming informatsioonil põhinev probleemikäsitlus aitab avaldada survet võimudele parima võimaliku ravi tagamiseks. Lapse identiteet Artiklid 7, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 28 ja 30 Analüüsige ja avaldage informatsiooni riigis kehtiva kodakondsust puudutava regulatsiooni kohta ning tutvustage selle mõju lastele.

Millisel juhul, mis vanusest alates ning kuidas on lastel võimalik otsustada, millise riigi kodakondsust nad eelistavad?

oprah gold natural slimming

Kuidas toimub lapsele nime panemine ning mida lastele pandavad nimed tähendavad? Kuidas dokumenteeritakse lapse elukäiku ning kas lapsel endal on juurdepääs sellele informatsioonile? Millisel juhul ja millistel tingimustel on võimalik parandada vigu ning muuta nime? Koguge informatsiooni lapsendamise ja kasuperede süsteemi kohta.

Rahutooja@Velvet

Kas süsteem kaitseb lapse rahvuslikku, etnilist ja usulist identiteeti või on diskrimineeriv? Uurige vanemliku hoolitsuseta jäänud, ümberasustatud, kasuperesse paigutatud ning lapsendatud laste õigusi ja identiteediga seonduvaid küsimusi.

Kas neil on juurdepääs informatsioonile, mis puudutab nende põlvnemist ja päritolu? Kas lastel on võimalik taotleda oma vanemate tuvastamist DNA-testi abil või mõnel muul viisil?

Kas neil on võimalik vabalt meediaga suhelda? Millisel määral on lastel võimalik osa saada eelistatud kultuurist ja religioonist ning kasutada eelistatud keelt? Kas riiklikul tasandil tunnustatakse ja rahastatakse vähemusrahvuste koole? Kuidas nad tegutsevad ning mille poolest erinevad teistest koolidest? Kas lapsed käivad neis koolides omal vabal valikul või kogukonna surve tõttu? Kas vähemusrahvuse koolist on võimalik üle minna tavakooli ja vastupidi?

Tutvustage assimileerumise või väljasuremise ohus olevate vähemusrahvuste identiteedi säilitamise eest võitlevaid rühmitusi. Millist mõju avaldab nende tegevus lastele ning milline on laste osalus nende rühmituste tegevuses?

Uurige välismaiste organisatsioonide tegevust, kelle eesmärgiks on kaasata oma kultuurikeskkonnast eemal elavaid noori. Kas enne loo avaldamist küsisite lapse ja tema vanemate arvamust selle kohta, kuidas nad ise soovivad, et neid kirjeldataks?

Kas oma identiteedi või selle elementide näiteks õigus praktiseerida valitud usku või osa saada oma kultuurist kaitsmise eest võitlevate laste ja nende vanemate püüdlusi kajastades olete olnud õiglane ja otsekohene?

Kas kultuurivähemuste poliitiliste nõudmiste kajastamisel olete arvesse võtnud oprah gold natural slimming osapoolte motiive ja seisukohti, eriti aga vaidluse võimalikku mõju asjassesegatud lastele? Teemakäsitlusele lisab kindlasti uudsust lapse huvidest ja vaatenurgast lähtumine.

Kas teie lugu võib pidada diskrimineerimist ja vihkamist õhutavaks või pigem soodustab see erinevate etniliste, kultuuriliste või religioossete grupppide vastastikust mõistmist ja paremat läbisaamist? Kas teie loos on seatud esiplaanile lapse huvid, tema turvalisus ja kaitstus?

Kas teie lugu on esitatud ratsionaalsel ja tasakaalustatud viisil? Mida on oma keelt omavate vähemusrahvuste kohta materjali avaldamisel tehtud selle heaks, et teha avaldatu nendele mõistetavaks? Näiteks: tõlge, subtiitrid, materjali avaldamine vähemusrahvuse omakeelses publikatsioonis. Laste arvamus ja tsiviilõigused Artiklid 12, 13, 14, 15, 17, 29, 30 ja 31 Uurides avalikkuse suhtumist riiklikku ja kohalike omavalitsuste poliitikasse, küsige ka laste ja noorte arvamusi ning seisukohti.

Tooge oma loos kaalulangus mlm laste ja noorte arvamused eelkõige neid otseselt puudutavate hoolekande, hariduse ja infrastruktuuri projektide vahetute mõjude ning tulevikus kavandatu kohta. Uurige, kuidas on lapsele tagatud juurdepääs informatsioonile ning selgitage välja põhilised takistused ja kitsaskohad.

Kas lastele on kergemini kättesaadavad vägivalda kujutavad või ühemõtteliselt seksuaalse sisuga teosed ja materjalid? Kus on piir lapse võimaliku ohu eest kaitsmise ja põhjendamatu tsensuuri vahel? Kuidas kasutavad lapsed õigust väljendada oma seisukohti ja vaateid: kas avaldades omaloomingut, Interneti vahendusel, päevikut pidades vms? Selgitage välja, mis ootab noort, kes ei täida sõjaväe-või alternatiivteenistuse kohustust?

Kas alla 18 aastastel noortel on võimalik usulistel või sisetundelistel põhjustel sõjaväeteenistusest keelduda? Uurige laste õigust moodustada ühinguid ja vabadust rahumeelseteks kogunemisteks ning tooge näiteid nende õiguste kasutamise kohta. Andke kindlasti lastele võimalus ise oprah gold natural slimming eest rääkida. Avaldage artikleid noorteklubide ja -organisatsioonide tööst, eriti kui nende tegevust juhivad lapsed ja noored ise.

Millisel eesmärgil on klubid ja organisatsioonid loodud? Kuidas nad töötavad ning milliste raskustega kokku puutuvad?

oprah gold natural slimming

Kas ja kuidas saaksite aidata lastel ja noortel luua ja hoida kontakti nendega, kes jagavad nende vaateid, huvisid ja pürgimusi? Kas olete oma lugudes kasutanud ära lapse haavatavust või omistanud lapsele väärtushinnanguid ja seisukohti, mida laps ise ei pruugi mõista? Kas olete avaldanud lugusid aktiivsetest lastest ja noortest, kes ise on algatanud tegevusi ja organiseerinud üritusi? Tooge oprah gold natural slimming kooli hoolekogude, tänavalaste gruppide, ametiühingute ning kunsti- spordi- ja meelelahutuslike klubide tegevusest, samuti erinevatest kampaaniatest ning äri- ja kunstialastest ettevõtmistest.

Kas laste protestiaktsioone kajastades olete veendunud, et lapse kujutamine teda ohtu ei sea kinnipidamine, vägivald, kättemaks? Kas te olete avaldanud informatsiooni selle kohta, mida lapsed on oma avalike väljaastumistega saavutanud — millist toetust on nad leidnud, milliseid muutusi on neil õnnestunud esile kutsuda ning milline on olnud avaliku elu-tegelaste reaktsioon?

Vanemliku hoolitsuseta lapsed Artiklid 9, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 25 ja 26 Mida on tehtud laste elamis- ja õppimistingimuste parandamiseks laste hoolekandeasutustes? Kas areng toimub väiksemate ja enam privaatsust võimaldavate majutusüksuste suunas?

Kuidas toimub personali koolitamine ja järelevalve? Kas füüsiline karistamine on keelatud ja kas keelust ka reaalselt kinni peetakse? Kuidas kontrollitakse ja ennetatakse väärkohtlemist lastekodudes? Kas lastel on võimalik end ohtu seadmata esitada kaebusi ja avaldada oma arvamust kõigis nende elu puudutavates küsimustes?

Kas on olemas toimiv ja sõltumatu kontrolli ja järelevalvesüsteem?

oprah gold natural slimming

Kui palju on vanemliku hoolitsuseta lapsi? Mis on peamised põhjused? Kui suur osa vanemliku hoolitsuseta lastest kasvab üles hoolekandeasutuses, kui paljud neist paigutatakse perekonnas hooldamisele ning kui paljud jooksevad hoolekandeasutusest ära?

Millised on hoolekandeasutusest lahkuva lapse võimalused iseseisva elu alustamisel — edasiõppimise või töö leidmise võimalused, nende ootused ja eesmärgid? Vestelge nendega, kes on üles kasvanud hoolekandeasutuses.

Mida nad teevad ja kus praegu elavad? Kuidas on kogetu mõjutanud nende edasist elu? Milliseid võimalusi näevad nemad olukorra parandamiseks? Mida on riik teinud lapsendamise ja kasuperede propageerimiseks?

Kas tegevuste kavandamisel on arvesse võetud ka laste arvamusi ja õigusi? Puuduvad usaldusväärsed ja ülevaatlikud andmed selle kohta, kas lapsendatud või kasuperekonda paigutatud puuetega lapsed elavad koos tervete lastega. Probleemi kajastamine meedias aitab kaasa süsteemi täiustamisele ning üldsuse teadlikkuse tõstmisele. Kas rahvusvaheline lapsendamine on reguleeritud seadustega ja kuidas toimub järelevalve? Millised on lapse enda valikuvõimalused? Kuidas on välismaale lapsendatud lapsed kaitstud väärkohtlemise ja ekspluateerimise eest?

Küsige kodust ja oma bioloogilisest perekonnast eraldatud lapse käest, kas ta soovib rääkida oma uuest elust. Vestelge vanematega, kes on andnud nõusoleku oma lapse lapsendamiseks. Kas nad kahetsevad oma otsust? Kas neile avaldati survet? Kas neil on olnud võimalik säilitada kontakt oma lapsega? Kas on selge, millised on laste ja nende vanemate õigused? Kas olete teinud kõik endast oleneva, et uurida välja, miks ja kuidas on laps sattunud hoolekande- või kinnipidamisasutusse?

Kas olete oma loos välja toonud ka positiivseid momente, et vältida üldsuse võõrandumist hooletussejäetud lastest ja negatiivsete hoiakute kujunemist? Kas olete oma loos lapse avalikkuse jaoks identifitseerinud ning seega loonud soodsad tingimused avalikkuse negatiivse suhtumise kujunemiseks? Kas te olete tutvustanud hoolekandeasutustes elavate laste võimalusi osaleda erinevate klubide tegevuses ning luua kontakte eakaaslastega? Ühiskonna ükskõikset ja eelarvamuslikku suhtumist aitab kindlasti vähendada hoolekandeasutustes elavate laste ühiskonda taasintegreerumise võimaluste tutvustamine ja positiivsete näidete toomine.

Kas olete maksimaalselt ära kasutanud kõik võimalused, et anda hoolekandeasutuses elavatele lastele võimalus olla esindatud ja öelda välja oma arvamus? Kas teie lugu sisaldab teavet organisatsioonide kohta, kes pakuvad abi nii perekonnas kui ka hoolekandeasutuses elavale raskesse olukorda sattunud lapsele? Kas on olemas organisatsioone, kelle põhitegevuseks oprah gold natural slimming oma bioloogilisest perekonnast eemal kasvavate laste abistamine oprah gold natural slimming toetamine?

Kas olete uurinud nende rühmituste volitusi ja pädevust, kes väidetavalt aitavad oma päritolu ja juuri otsivaid lapsi? Lapsed ja meedia Artiklid 12, 13, 14, 17 ja 31 Korraldage miili rasva kadu koolides ja noorteklubides, et tutvustada oma tööd ning kasutage võimalust kuulata, mida lastel endil on öelda.

Lapsed võivad olla suurepäraseks ajakirjandusliku materjali allikaks, aidates näha asju teisest vaatepunktist ning pakkudes uudseid lähenemisi küsimustes, mis neid otseselt puudutavad: haridus, mäng, koolikiusamine ning teised väärkohtlemise liigid jne. Võimalikult adekvaatsema pildi saamiseks püüdke vestelda erineva sotsiaalse taustaga lastega. Viige ennast kurssi ministeeriumi tööga, kelle valitsemisalasse kuulub lastega seonduva koordineerimine ja korraldamine.

Kui teie riigis on olemas laste ombudsman, siis tutvuge ka tema tegevusega. Kas lapsed ise tunnetavad, et vastutavad ametkonnad esindavad neid vajalikul määral?

Konsulteerige mittetulundusühingutega, kelle tegevus on suunatud lastele ning kes võivad teid kokku viia lastega, kellel on midagi huvitavat öelda. Sealjuures ärge aga unustage, et iga asutus ja organisatsioon soovib eelkõige tutvustada ja reklaamida oma tegevust. Kindlasti tasub alati meeles pidada erinevate maade laste arvamusi selle kohta, mis neile ei meeldi viisis, kuidas neid meedias või meedia poolt on kujutatud.

  • Pille pildialbum :: Galway/04/ :: 54
  • Rasva poletamine max sudame loogisagedus

Save the Children UK, teine trükkISBN 71 8 — kui neid naeruvääristatakse, sunnitakse käituma tsirkuseloomadena või kujutatakse lihtsalt rumalate ja asjatundmatutena; — kui üldsuse emotsioonide esilekutsumiseks rõhutatakse liialt nende armsust või haletsusväärsust; — kui neid üleolevalt koheldakse ning kui täiskasvanud neile sõnu suhu pannes ja vahele segades räägivad asjadest, millega lapsed ise on paremini kursis; — kui neisse suhtutakse kui ühtsesse kaalulanguse loendur prinditav. Kas teie tegevus vastab sellele nõudele?

Kas lugu tegema asudes olid teil kindlad ootused laste seisukohtade ja vastuste suhtes? Kas olete laste poolt räägitusse suhtunud õiglaselt — kas nad tunneksid ennast teie loos ära või olete nende seisukohti ja arvamusi esitanud täiskasvanu vaatenurgast lähtuvalt? Kas last intervjueerides: — veendusite, et laps tundis end mugavalt ja vabalt? Kas te selgitasite lapsele ohte, mis kaasnevad tema nime avaldamise või kujutise kasutamisega?

Kas te arutasite lapse identifitseerimisega seonduvat lapse enda, tema vanemate ja toimetuse liikmetega? Kas enne lapse seisukohtade ja väidete avaldamist kontrollisite informatsiooni samamoodi kui täiskasvanud informatsiooniallikate puhul? Lapsed meedias Artiklid 12, 13, 14, 17 ja 31 Haridustöötajad tähtsustavad üha enam laste ja noorte meediakompetentsi, mis võimaldab neil paremini orienteeruda järjest suurenevas infotulvas ning mõista iga päev nendeni jõudvaid sõnumeid.

Paljudes maades tegutsevad noorte ajakirjanike klubid, mis toodavad huvitavat materjali ning valmistavad ette järelkasvu ajakirjanikele. Mida oprah gold natural slimming laps algust teeb, seda oskuslikumalt õpib ta kasutama tehnilisi vahendeid ning erinevaid ajakirjanduslikke võtteid. Laste kaasamisel mistahes ajakirjanduslikku tootmisse on oluline põhjalik eeltöö, et kõik osapooled mõistaksid, mis on lastele jõukohane ja mis mitte. Kui noor on kord juba tutvunud põhiliste ajakirjanduslike võtete ja ajakirjanduslikku tootmist reguleerivate õigusaktidega, tuleb talle anda võimalikult vabad käed teemade valikul ja oma tegevuse kavandamisel.

Kas olete põhjalikult kaalunud nii füüsilisi kui psühholoogilisi ohtusid, mis varitsevad meediaprojektidesse kaasatud lapsi? Kas olete kindel, et projekti raames ei toimu laste äri-eesmärgilist ekspluateerimist?

Kas planeerimistegevus ja nii laste kui personali koolitus on olnud piisav, et lapsed oprah gold natural slimming, mida nad suudavad ja mida mitte? Kas lastele on tutvustatud õigusakte, mis reguleerivad meediatootmise vormi, kuhu nemad on kaasatud? Kas lapsi on informeeritud toimetusepoolsest kontrollist? Kas olete neile selgitanud põhireegleid, et vältida edaspidiseid arusaamatusi?

Kas laste juhendajate ootused on realistlikud selle suhtes, mida lapsed suudavad ning mida neilt võib oodata? Ärge seadke lastele liiga kõrgeid ootusi. Kuidas toimub tulemuse hindamine ning kuidas saab noor inimene tagasisidet? Kas noorte arvamust küsitakse ning kas neile tehakse teatavaks auditooriumi arvamused ja vastukajad?

Haridus Artiklid 12, 13, 17, 28 ja 29 Koguge informatsiooni selle kohta, kas haridus on kõigile võrdselt kättesaadav: tüdrukutele ja poistele, linna- ja maalastele, puuetega lastele ning vähemusrahvuste lastele. Kas õpilastel on koolide hoolekogude kaudu võimalik mõjutada kooli kodukorda ja distsipliini koolis? Kas lapsed saavad ise õppeaineid valida? Selgitage välja, kas ja kuidas saavad vanemad mõjutada kooli õppekava ja haridusteenuseid. Millist rolli mängivad lapsevanemad kooli juhtimises?

Võrrelge erinevat tüüpi haridusautusi: koolieelsed lasteasutused, alg- ja keskkoolid, era- ja munitsipaalkoolid. Kas mõned lapsed jäävad koolist kõrvale haridusteenuse liiga kõrge maksumuse tõttu?

Milline on õpilaste ja õpetajate suhtarv? Milline tähtsus on klasside suurusel? Millised võimalused ja vahendid on õpetajate käsutuses ning kas lastel on võimalik kasutada kaasaegseid seadmeid ja vahendeid? Koguge informatsiooni koolihoonete turvalisuse kohta. Kas teie riigi haridussüsteem tunnistab ka alternatiivseid õppevorme? Võrrelge õpetamise metoodikat, koolikohustuse täitmist, koolikorda ja õpitulemusi alternatiiv- ning tavakoolides. Kas karistused on leebed või karmid? Kas õpetajad kasutavad ka füüsilist karistamist?

Kas õpilastel on koolist väljaarvamise või väljaheitmise korral õigus edasikaebamisele? Kuidas tegeletakse koolides koolikiusamise probleemiga? Kas probleemiks on ka vägivald õpetajate suhtes? Kui jah, siis mis on selle põhjused? Kes toodab haridustoimetuse poolt avaldatavat materjali: kas erireporterid, haridustöötajad või õpetajad?

Kuidas kaasatakse lapsi ja noori? Kas olete tutvunud oma riigi haridussüsteemi funktsioneerimisega? Kas olete end kurssi viinud aktuaalsete probleemide, arengute ja positiivsete algatustega ning külastanud selleks haridusasutusi?

Kas teie lugu haridusest sisaldab nii õpilaste, õpetajate kui ka kooli juhtkonna lähenemisnurki? Kas olete palunud kommentaare ka lapsevanematelt, epsomi soola kaalulangus ja klassijuhatajatelt? Kas olete lastele selgitanud, et nende ütlusi võidakse tsiteerida ning taganud, et teie lugu ei põhjustaks lastele probleeme, mida nad ise ei oska ette näha?

Mida saaksite ära teha selleks, et aidata lastel mõista meedia osatähtsust ühiskonnas? Kas teie meediaorganisatsioon on teinud midagi selle heaks, et toota ja avaldada informatsiooni, mis oleks mõistetav lastele ning kasutatav õpetajate poolt?

Millist rolli mängib internet teie meediaorganisatsiooni töös? Kas olete tutvunud laste interneti kasutamise ulatuse ja harjumustega?

Kohtuasja algatamine Euroopas

Kas internetis avaldatakse informatsiooni, mida lapsed sooviksid elektrooniliselt saada? Kas on mõeldud sellele, kuidas kaasata noori uudiste ja päevasündmuste kajastamisse ning meediatootmisse, luues selleks interaktiivseid linke koolidega?

Lapsed ja kuritegevus Artiklid 33, 37, 39 ja 40 Kas seaduse ees koheldakse lapsi täiskasvanutest erinevalt? Kas noored on valdavalt kuritegevuse ohvrid või toimepanijad? Kuidas toimub noorte kuriteoohvrite kaitse ja abistamine? Kas alaealiste õiguserikkujate ja kahtlusaluste õigused on tagatud ning nende täitmise üle toimub järelevalve?

Kuidas suhtuvad lapsed politseisse?

Kohtuasja algatamine Euroopas

Kuidas politseinikud lapsi, eriti kodutuid lapsi ja õiguserikkumises kahtlustatavaid, kohtlevad? Kuidas toimub kohtunike, advokaatide, politseinike ning vangivalvurite ametissemääramine ning koolitus?

Kas neile tutvustatakse ka lapse õigusi? Selgitage välja, millised piirangud kehtivad informatsiooni oprah gold natural slimming kohtusüsteemi sattunud laste kohta -kohtuasjad, kinnipidamine, järelhooldus.

Kas need piirangud on põhjendatud? Kas seadused välistavad õiguserikkumises süüdistatava lapse avalikkusele identifitseerimise? Kas kohtusüsteem on orienteeritud rehabilitatsioonile või karistamisele? Kas kehaline karistamine on likvideeritud nii kohaldatava kui kinnipidamisasutustes kasutatava karistusena? Selgitage välja nii sotsiaal- kui kriminaalõigussüsteemi kuuluvates kinnipidamisasutustes viibivate laste arv ning uurige nende elamistingimusi.

Kas vabadusekaotuslikku karistust kohaldatakse ainult äärmise abinõuna? Kas noortele mõeldud kriminaalhoolduse ning rehabilitatsiooniteenused on piisavad ning tulemuslikud?

Uurige narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarbimise ulatust noorte hulgas. Mis on tarbimise põhjused? Kas uimastid on lastele ja noortele kergesti kättesaadavad? Kas uimastite kasutamise eest võetakse kriminaalvastutusele või pakutakse ravi ning rehabilitatsiooniteenuseid? Kas laste informeerimisel uimastitest ja nende mõjudest ning rehabilitatsiooniteenuste väljatöötamisel võetakse arvesse ka laste arvamusi ja ootusi? Kas teie lugu annab mingil moel mõista nagu vääriksid noored õiguserikkujad vähemaid õigusi kui ülejäänud inimesed?

Kas olete hoidunud noorte õiguserikkujate nimede ja kujutiste mittevajalikust avaldamisest? Põhjendamatu identifitseerimine on lapse õiguste rikkumine ning võib seada ta veelgi suuremasse ohtu: laps satub halba kuulsusesse, vähenevad võimalused tulemuslikuks rehabilitatsiooniks.

Kas olete uurinud, millised on avalikkuse või ametkondade süüdistuste alla sattunud lapse võimalused enda kaitsmiseks? Kodutus, näiteks, ei saa olla piisav põhjus lapse süüdistamiseks seaduserikkumises.

Kas peale loo avaldamist olete ennast kursis hoidnud kinnipeetavate laste käekäiguga? Kas neile on tagatud vajalik kaitse? Kui nad viibivad kinnipidamisasutuses, siis millised on nende elamistingimused?

oprah gold natural slimming

Kas kinnipidamisasutuses viibivad nad koos teiste alaealiste bharti kaalulangus koos täiskasvanud kinnipeetavatega?

Kas neile on tagatud juurdepääs õigusabile ja nõustamisele? Kas on oht, et nende poolt öeldut usutakse vähem kui täiskasvanute ütlusi? Kas teie lugu uimastitest ja nende tarbimisest on korrektne ja põhineb teaduslikul tõendusmaterjalil?

Tõele mittevastavad ja sensatsioonilised avaldused ei aita kaasa uimastisõltlaste abistamisele ja narkodiilerite vastutuselevõtmisele suunatud strateegiate väljatöötamisele. Kas olete püüdnud välja uurida, kes varustab lapsi uimastitega? Suur osa ühiskonnast saab oma põhilise informatsiooni erinevatest meediakanalitest. Kas seda silmas pidades olete avaldanud lugusid, mis pakuksid lastele ja nende vanematele selget, faktidele tuginevat informatsiooni uimastitest, nende toimest ning ka ravivõimalustest uimastisõltuvuse korral?

Laste seksuaalne väärkohtlemine ja ekspluateerimine Artiklid 34, 35 ja 36 Avaldage informatsiooni seksuaalkasvatuse kohta ja tutvustage kehtivaid õigusakte, mis reguleerivad laste kaasamist seksuaalse sisuga tegevusse. Kas on olemas vanusepiir, millest noorem laps ei saa anda nõusolekut seksuaalse sisuga tegevuseks?

Uurige laste seksuaalse väärkohtlemise ja ekspluateerimisega seonduvat ning valdkonda ümbritsevaid tabusid. Tooge teiste riikide kogemustele tuginedes näiteid peresisese seksuaalse väärkohtlemise esinemissageduse ja ulatuse kohta. Kas riigi tasemel kogutakse ja avaldatakse usaldusväärseid andmeid? Kas kõik, sealhulgas ka puuetega lapsed ning alaealised kinnipeetavad, saavad oprah gold natural slimming kaebusi perekonnas, koolis või hoolekandeasutuses asetleidnud väärkohtlemise juhtumite kohta?

Milline on politseinike, sotsiaaltöötajate, õpetajate ning tervishoiutöötajate ettevalmistus nende juhtumitega tegelemiseks? Kuidas tagatakse sellistel juhtudel konfidentsiaalsus, kaitse, toetus ning nõustamine? Kas lastepornograafia tootmist, levitamist ning omamist klassifitseeritakse kuriteona?

Uurige laste väärkohtlemise ja prostitutsiooni ennetamiseks rakendatavate meetmete efektiivsust ning selgitage välja, kuidas on lapsed kaitstud pornograafia, erootikatelefonide ja internetiporno eest. Avaldage informatsiooni õigustoimingutest, mis sellesisuliste kaebuste alusel on algatatud.

Kas alaealistele tunnistajatele on tagatud kaitse ja toetus? Kas neid koheldakse kui seaduserikkujaid? Ega uurimise käigus ei kahjustata last? Kas seaduse järgi on teie riigi kodanikke võimalik välisriigis toimepandud laste väärkohtlemise või ekspluateerimise eest süüdi mõista või sellele riigile välja anda? Lapse seksuaalse väärkohtlemise ning eriti laste ekspluateerimise juhtumite uurimise ajal peab olema tagatud nii lapse kui reporterite turvalisus ning asjatundliku abi kättesaadavus.

Kas olete väärkoheldud või ekspluateerimise all kannatavat last kujutanud ohvrina, kurjategijana või isiksusena, kellel on õigused ning väärikus? Kas loo tegemise käigus oli võimalik ja kohane anda ka lapsele võimalus enda eest rääkida? Kas olete mingil moel — sõnade, pildi või vihjetega — avalikkusele identifitseerinud väärkoheldud lapse isiku? Kas lapsed andsid ülesvõtete tegemiseks oma nõusoleku? Kas ülesvõtete tegemise juures viibis ka vastutav täiskasvanu?

Kas teie loo illustreerimiseks kasutatud kujutised lapsest on seksuaalse alatooniga või annavad mingil moel mõista, et laps ise on olnud väärkohtlemise või ekspluateerimise vabatahtlik osapool?

Mida on tehtud lapse kujutiste ebakohase kasutamise vältimiseks? Kas olete teinud kõik selleks, et teie loo sisu ei saaks tõlgendada seksturismi, pornograafia ega muu lapse ärakasutamise vormi reklaamina?

Kas olete kindel, et teie lugu ei ilmu seksuaalteenuseid reklaamiva materjalina? Kuidas loo avaldamine mõjutab asjaosalisi lapsi? Kas nende kaitsmiseks on rakendatud vajalikud tugimeetmed? Kas inimestel on võimalik analoogsetest laste väärkohtlemise ja ekspluateerimise juhtumitest teatamiseks pöörduda anonüümse usaldustelefoni poole? Millist abi on ajakirjanikul võimalik saada emotsionaalselt raskete teemade käsitlemisest tuleneva kahju korral?

Kas riik on täitnud oma kohustuse teha konventsiooni põhimõtted avalikkusele teatavaks? Kas riik on aruanded esitanud õigeaegselt? Kui mitte, siis millised on põhjused? Kas on toimunud avalik arutelu? Milliseid tegevusi on komitee ettepanekute alusel kavandatud ja ellu viidud? Millal on järgmise aruande esitamise tähtaeg? Vestelge komitee oma piirkonna esindajaga. Küsitlege konventsiooni ellurakendamise üle järelevalve teostamise eest vastutajaid ning püüdke välja uurida, millised on olnud edusammud või tegematajätmised?

Selgitage välja, millistele küsimustele ootavad lapsed vastuseid. Uurige, milliseid lubadusi on andnud riik lapsesõbraliku poliitika elluviimiseks ja laste probleemide lahendamiseks. Millist koostööd teeb riik valitsusväliste organisatsioonidega laste olukorra parandamiseks?

Kas valitsusvälised organisatsioonid on esitanud Lapse Õiguste Komiteele oprah gold natural slimming omapoolse aruande? Kui usaldusväärne on nende poolt kogutud ja esitatud informatsioon ning kas see erineb riigi aruandes sisalduvast informatsioonist? Kirjeldage laste olukorra parandamisele suunatud kampaaniaid. Kuidas lapsed ise nendesse suhtuvad? Kas teie lood selgitavad lapse õiguste tutvustamisele ja kaitsmisele suunatud riiklikku poliitikat?

Ajakirjanike positsioon ühiskonnas võimaldab neil avaldada riigile survet, et täidetaks endale võetud rahvusvahelisi kohustusi. Kas lapsi puudutavate probleemide väljaselgitamiseks olete vestelnud spetsialistide, lapse õiguste eest võitlejate ning laste endiga?

Kas olete esitanud arupärimisi keskvalitsusele ja kohalikele omavalitsustele laste õiguste olukorra ning vajakajäämiste kohta lastele pakutavate teenuste osas?

Ja mis peamine, kas te olete teinud lapse hääle kuuldavaks valitsusele ja kodanikuühiskonnale? Ning mis kõige olulisem, kas olete võimaldanud lastel end kuuldavaks teha nii valitsusele kui ka ühiskonnale?

Kas te olete kontrollinud valitsusväliste organisatsioonide avaldusi ja nõudmisi ning juhtinud tähelepanu nende edusammudele ning tegematajätmistele? Kas te olete mõelnud oma meediaorganisatsiooni koostöövõimalustele valitsusväliste organisatsioonidega, et koos toota info- ja nõuandematerjale asjast huvitatud ühiskonnaliikmetele?