Powerpoint kaalulangus. Kaalulangus pikaajalise dieediplaani kaudu Parim hea tervise jaoks

Trahhea ja keskseinand siirdunud haigest poolest eemale 2. Vältige hilisõhtust söömist.

Vaatused: Väljavõte 1 Tõendusmaterjali kokkuvõte kliiniline küsimus 3 Kas kõigil ülekaalulistel või rasvunud lastel kaasates pereliikmed ja täiskasvanutel tuleb eluviisi nõustamisel parema tulemuse saavutamiseks hinnata motivatsiooni ja eluviisi muutmise valmisolekut standardiseeritud meetodiga vs.

Leidub erinevaid motivatsiooni ja eluviisi muutmise valmisolekut hindavaid mõõdikuid, mida on testitud reliaabluse ja valiidsuse powerpoint kaalulangus ning kasutatud uuringutes. Enamasti on koostatud ja uuringutes kasutatud mõõdikud loodud transteoreetilise mudeli ingl k Transtheoretical Model alusel, mis käsitleb muutmiseks valmisolekut ja muutuste staadiume: plaanide-eelne või eelkaalumise staadium Precontemplationplaanide pidamise või kaalumisstaadium Contemplationettevalmistuse staadium Preparationettevõtmise või tegevuse staadium Action ja muutuste säilitamise staadium Maintenancemõnikord lisatakse ka tagasilanguse staadium Relapse.

Samas ei õnnestunud leida tõendusmaterjali, kus võrreldaks mõõdiku kasutamist anamneesi võtmisega või mitte kasutamisega.

powerpoint kaalulangus

Mõõdikute kasutamise kohta kliinilises praktikas igapäevatöös ei õnnestunud tõendusmaterjali leida. Otsingute tegemisel selgus ka, et paljudes uuringutes hinnatakse patsiendi motivatsiooni motiveeriva intervjueerimise või 5A mudeli ühe osana ning hinnatakse nende meetodite efektiivsust uuritavate tulemusnäitajate paranemisel. Kaasatud ravijuhendites toodud soovitused 3-nadalane rasva kadu arvamused ega põhine kvaliteetse tõendusmaterjali analüüsil.

Süstemaatilist tõendusmaterjali hindamist ei leidunud. Mõõdikut on testitud erinevates uuringutes erinevate meetoditega, leitud kõrge sisereliaablus ja mõõdik valiidne. Mõõdik on lihtsalt täidetav võtab aega min ja analüüsitav. Pietrabissa jt selgitasid URICA itaaliakeelse versiooni faktoriaalest struktuuri, testides küsimustikku ülekaalulisel patsiendil ning kinnitasid uuringu tulemusel, et versioon on 1 2 kasutamiseks sobilik nii kliinilises töös kui uurimistööks.

Powerpoint kaalulangus of change questionnaire in weight management S-Weight ja Processes of change questionnaire in weight management P-Weight - mõlemad mõõdikud hindavad, millises muutuste staadiumis inimene on, samuti muutuse protsessi. S-Weight koosneb viiest üksteist välistavast väitest, millest vastaja peab valima ühe.

P-Weight koosneb 34 väitest, mis mõõdavad inimese valmisolekut tegeledea toitumise ja füüsilise aktiivsuse muutmisega. Vastused antakse 5-pallilisel Likerti skaalal.

Mõõdikuga hinnatakse erinevaid muutuste protsesse, alaskaalad koosnevad erinevast hulgast väidetest. P-Weight küsimustikul on kõrge sisereliaablus Cronbachi alfa väärtus 0,96 ja kõrge valiidsus. P-Weight küsimustikku on lihtne täita võtab aega u 10 minutit ja analüüsida. Kui soovitakse saada andmed muutuste protsessi skoori P-Weight kohta powerpoint kaalulangus staadiumi S-Weight alusel, on vajalik keerulisem andmete analüüs soovitatavalt arvutiprogrammi abil.

P-Weight mõõdiku sisemine konsistentsus leiti olevat kõrge. Tundlikkuse analüüs toetas P-Weight mõõdiku valiidsust, kõikides alaskaalades leidi statistiliselt olulised erinevused kliinilise ja tavapopulatsiooni valimi vahel. Mõõdik loodi hindamaks otsuste tegemist kehakaalu kontrollimiseks, arvestatakse kahte peamist dimensiooni poolt- ja vastuväiteid kehakaalu langetamisele.

HIV - [PPT Powerpoint]

Poolt- ja vastuväited näitavad seost otsuste tegemise ja muutuste staadiumi vahel. Powerpoint kaalulangus on testitud, leitud kõrge sisereliaablus Cronbachi alfa väärtused 0,84 ja 0,91 erinevates uuringutes.

Mõõdik koosneb 20 väitest, hinnangud antakse skaalal Keskmiseks täitmise ajaks testil on 10 minutit, test lihtsalt täidetav. Mõõdiku näidis lisatud eraldi dokumendis. Pilootuuring teostati suhteliselt väikese arvu uuritavatega 15 normaalkaalus ja 47 rasvunud patsienti. Cronbachi alfa väärtus 0, Artikli autorid on jõudsid analüüsi käigus järeldusele, et S-Weight ja P-Weight on kõige terviklikumad mõõdikud muutuste valmisoleku hindamiseks kehakaalu kontrollimisel.

Peamise põhjendusena toodi, et mõõdik mõõdab nii muutuste staadiumit kui ka muutuste protsessi. Mõõdik hindab inimese enesetõhusust kehakaalu kontrollimisel. Seda mõõdikut on powerpoint kaalulangus uuringutes enne sekkumiste kasutamist toitumisnõustamine, füüsilise aktiivsuse suurendamine jne uuritavate enesetõhususe powerpoint kaalulangus, ei hinda otseselt motivatsiooni ega muutusteks valmisolekut.

Ames jt koostasid Weight Efficacy Lifestyle Questionnaire WEL lühiversiooni, mida testiti rasvunud patsiendi küsitlemisel bariaatrilise kirurgia vajaduse hindamise osana.

powerpoint kaalulangus

Esmalt kasutati faktoranalüüsi, sellega sooviti leida algsest 20 väitest faktortunnused. See ei õnnestunud, leiti väga suured erinevused faktortunnuste vahel.

Küsimustikus olevate väidete arvu vähendati teiste meetoditega, nt osad tugevamalt seotud väited eemaldati, mis uurijate hinnaul ei mõjutanud kliinilise informatsiooni saamist, kümme väidet eemaldati erinevatel põhjustel k.

powerpoint kaalulangus

Kaks väidet eemaldati kliinilise otsuse aluse, lõplikusse lühiversiooni jäi alles kaheksa väidet. Ames et al Iga mõõdiku väide leiti olevat tugevalt seotud mõõdiku üldskooriga, sisereliaablus kõrge Cronbachi alfa väärtus 0, Sisereliaabluse hindamisel saadi Cronbachi alfa väärtuseks 0, Mõõdiku powerpoint kaalulangus oli positiivselt seotud uuringus hinnatud ensesetõhususe ja elukvaliteedi mõõdiku tulemustega, samuti KMI muutustega.

WEL pikk versioon toodud alloleval joonisel, lühiversioon eraldi dokumendis. Lihasmassi hindamiseks kasutati lihasmassi mõõtmist, on leitud, et suurema lihasmassiga inimestel hinnatud bioimpedantsi analüüsiga, millega määratakse kudede ja organite elektrilist takistust on ka rasvumuse korral sekkumiste kasutamisel suurem kaalukaotus.

Cresci et al Kahjuks rohkem informatsiooni selle testi kasutamise kohta ei leidnud. Lazzaretti jt on teinud ülevaate, kuidas ja milleks hinnata kehakaalu langetamise psühholoogilisi ennustavaid tegureid.

Motivatsiooni hindamise mõõdikuna rasvunud patsientidel on artikli autorite sõnul enam kasutatud Self-Motivation Inventory SMI 1, powerpoint kaalulangus on loodud ennustamaks ravitegevustega soostumus ennetusprogramides ja rehabilitatsiooni programmides. Weight Loss Readiness Test, mis loodi hindamaks motivatsiooni ja valmisolekut kehakaalu powerpoint kaalulangus, ei ole uuringute põhja olnud edukas ennustamaks kehakaalu langust ja saavutatud kehakaalu säilitanist.

Powerpoint kaalulangus autorid möönavad, et motiveeriv intervjueerimine tehnikana, et suurendada motivatsiooni muutusteks ja parandada ravitulemusi, on olnud efektiivne sekkumine. Lazzaretti et al Lisaks on toodud osades uuringutes küsimusi, mida küsitakse uuritavatelt nende motivatsiooni hindamiseks.

Toitumishäiretega seotud endokriinsed muutused

Ka näiteks Cunningham on oma ülevaateartiklis toonud välja mõned küsimused, mida kasutada kaalu langetamise valmisoleku hindamiseks, kuid ei samm-masin rasva poletamine toodud tõenduspõhisust: 1. Kui valmis sa oled panustama aega, energiat ja ressursse kaalu langetamise teraapiale?

See peab toimuma arsti ja patsiendi koostöös ja nt võib arst küsida: kui valmis olete tegema muutusi toitumises, olema füüsiliselt rohkem aktiivne ja kasutama käitumise muutmise strateegiaid nagu nt kehakaalu ja toitumise jälgimine ja märkimine?

Kui patsient ei ole valmis, pakkuda motiveerivat intervjueerimist ja järgmisel visiidil uuesti hinnata. Eraldi soovitusena ei ole patsiendi motivatsiooni ja eluviisi muutmise valmisoleku hindamist toodud.

Bakterhaigused

On toodud võtmeküsimused kehakaalu langetamiseks ja käsitlemiseks ning ühe punktina on toodud, et jagatud otsustamine ja patsiendi motivatsiooni hindamine on olulised kehakaalu langetamisel. Patsiendi motivatsiooni ja muutusteks valmisolekut tuleb hinnata ühe osana patsiendi ülekaalu ja rasvumise sõelumisest ja hindamisest patsiendi anamneesi kogumisel hinnata lisaks kliinilistele, sotsiaalsetele ja käitumuslikele teguritele ning objektiivsele hindamisele rasvumisele kaasa aitavaid tegureid, k.

Patsiendiga peab jõudma ühisele arusaamisele ülekaalu ja rasvumisega seotud riskidest ja kehakaalu langetamise kasudest, selleks on pakutud tegevusi. Motiveerivat intervjueerimist peetakse ülekaalu käsitlemisel oluliseks meetodiks, vastava praktiline hea kaalulangus trikke Kasutage motiveeriva intervjueerimise tehnikaid, et tekitada patsiendi motivatsioon powerpoint kaalulangus ja osaleda kehakaalu langetamise käsitlemisel.

Kuigi ravijuhendis käsitletakse ka lapsi ja noorukeid, siis nende motivatsiooni hindamise kohta soovitust ei olnud. Oli vaid praktilise nõuande juures toodud, et hinnata perekonna võimekust teha ja alal hoida käitumise muutmist ja powerpoint kaalulangus toetada.

Täiskasvanute kohta on toodud eraldi D taseme soovitus st tõendusmaterjal on nõrk powerpoint kaalulangus soovituse rakendamisel olla ettevaatlik : Ülekaalulistel või rasvunud täiskasvanutel arutage valmisolekut eluviiside muutmiseks. Soovituse selgituses on toodud, et muutmise valmisolekut saab hinnata tavakonsultatsiooni raames, ei ole selge, kas olemasolevad muutmise valmisoleku hindamise mõõdikud aitavad ennustada kehakaalu muutumist või langust.

Samuti on soovitust selgitavas tekstis toodud allikatele viidates, et inimese valmisolekut muuta käitumisviise tuleb arvestada efektiivsel kehakaalu käsitlemisel, kuid muutuse staadiumi määramine võib olla efektiivsem, kui see on seotud kindla käitumisega nt söömiskäitumine. Selle soovituse tõenduspõhisus põhineb aastate alguses läbi viidud uuringutel, kus on transteoreetilise mudeli alusel koostatud küsimustikega hinnatud patsiendi muutuste staadiumit või valmisolekut muutusteks dieedi muutmine, füüsilise aktiivsuse powerpoint kaalulangus, kuidas vastavalt muutuste staadiumile planeerida eluviisi nõustamise 5 6 sekkumis.

Tegemist üksikuuringutega. Selle asemel, et lihtsalt küsida inimeselt, kas ta on valmis muutma oma tervisekäitumist, oleks kasulikum hinnata tema huvi ja arvamust muutmise suhtes. Seejärel saab arutada kas võib tekkida raskusi.

Het Journaal - Uitleg Powerpoint

Järgnevalt on toodud mõned näidisküsimused arutelu jaoks. Ravijuhendi rakendamise soovitustes on märgitud, et sageli on perearstil keeruline hinnata inimese muutmiseks valmisolekut ja ka seda, millal ja kuidas anda soovitusi, et inimene võiks saada kasu kehakaalu langetamise programmides.

MS PowerPointi harjutused

Soovituste aluseks olnud allikate tõenduspõhisuse hindamise tulemusi ei õnnestunud leida, samuti mitte soovituste tugevusi. Paljud hindamise powerpoint kaalulangus pärinevad aastast ega ole järgnevates versioonides muudetud. Ühelt poolt tähendab see, et sellist uut infot, mis oleks aluseks soovituse muutmisele, ei ole leidunud.

Eraldi on peatükid ja soovitused ülekaaluliste ja rasvunud täiskasvanute ning laste seisundi hindamisest, sh motivatsiooni hindamisest. Nii täiskasvanutele kui lastele, kes ei ole valmis tegema muutusi eluviisis, tuleks pakkuda võimalust pöörduda uuesti edasiseks konsultatsiooniks kui nad on valmis arutamaoma kehakaalu üle ja valmis või võimelised tegema muutusi eluviisides.

  1. Vaatused: Väljavõte 1 Tõendusmaterjali kokkuvõte kliiniline küsimus 3 Kas kõigil ülekaalulistel või rasvunud lastel kaasates pereliikmed ja täiskasvanutel tuleb eluviisi nõustamisel parema tulemuse saavutamiseks hinnata motivatsiooni ja eluviisi muutmise valmisolekut standardiseeritud meetodiga vs.
  2. Vaatused: Väljavõte 1 Kopsuhaiguste tähtsamad sümptomid Alan Altraja, TÜ Kopsukliinik Kopsuhaiguste peamised sümptomid Köha, hingeldus, veriköha, rindkerevalu Peamisi põhjusi tervishoiuteenuste poole pöördumiseks maailmas 2.
  3. Presentation on theme: "Vaskuliitide radioloogiline diagnostika"— Presentation transcript: 1 Vaskuliitide radioloogiline diagnostika Maksim Zagura IV aasta resident 2 Vaskuliit Vaskuliit Protsess, mida iseloomustab veresoonte põletik ja nekroos, millega kaasneb tavaliselt veresoone valendiku vähenemine ja isheemilised nähud veresoone poolt varustatavates kudedes Stenoos või oklusioon Aneurüsm Isheemia Veritsus Histoloogiliselt on iseloomulik endoteelirakkude turse, erütrotsüütide ekstravasatsioon, veresoone seina infiltratsioon granulotsüütide ja lümfotsüütidega ning fibrinoidne nekroos Intima paksenemine Media nekroos Sanders JS et al.
  4. Praegu eavad paljud noored kaalulangetamie eemärke.
  5. Vaskuliitide radioloogiline diagnostika - ppt download

Järgnevalt toodud täpsed soovitused. Muutus saab toimuda vaid siis, kui inimene on powerpoint kaalulangus ja võimeline muutuma. Valmisolek ja võime moodustuvad juhendamisel ega ole juhendamise eelduseks.

  • Kaalulangus täiskasvanutele - Vihjeid -
  • MS PowerPointi harjutused -

Muutuste valmisoleku hindamiseks soovitatakse näiteks kasutada tranteoreetilise mudeli muutuste valmisoleku staadiume. On kirjeldatud, kuidas toetada erinevates muutmise staadiumite inimest eluviiside muutmisel.

powerpoint kaalulangus

Samas märgitakse, et muutused võib ellu viia vaid motiveeritud inimene ise. Käitumise muutmise juhendamiseks soovitatakse kasutada motiveerivat intervjueerimist ja lahenduspõhist teraapiat. Eluviiside muutmise soovituste peatükis on soovitus: Lähtepunktiks on pereelu elamistingimuste ja ressursside väljaselgitamine ning pereliikmete arvamuste selgitamine elusviisi muutuste vajaduse ja võimaluste kohta. Rõhutatakse, et tuleb arvestada patsientide väärtuste ja eelistustega ning viidatakse, et selle teema kohta leidub vähe tõenduspõhiseid allikaid.

Kasutatud on mõnede süstemaatiliste ülevaadete tulemusi, kus on uuritud patsientide arvamusi, kogemusi seoses kehakaalu langetamisega, samuti motivaatoreid osalemaks kehakaalu langetamise programmides. Ravijuhendis kasutatud uuringutes on hinnatud sekkumiste ja ka ravimite mõju kehakaalule ning inimeste arvamusi ja powerpoint kaalulangus kehakaalu alandamise programmides osalemise kohta.

Koostajate hinnagul on ebapiisav tõendus, hindamaks laste või lapsevanemate väärtusi ja eelistusi kehakaalu langetamise sekkumiste kohta. Tõendusmaterjalis on rõhutatud toetavate suhete olulisust arstide ja perekondade vahel, et aidata patsiendil saavutada tervisliku kehakaalu eesmärgid ja vajadust, et arstid mõistaksid takistusi kehakaalu langetamise seotud sekkumistes osalemiseks.

powerpoint kaalulangus

Kasutatud allikateks on kaks süstemaatilist ülevaadet sekkumiste efektiivsuse kohta laste ja noorte ülekaalu ja rasvumise käsitlemisel Peirson et alt ; Peirson et al a.

Kasutatud kirjandus: Ames, G. Eating self-efficacy: Development of a short-form WEL. Eating Behaviors, Ames, G. Eating Behaviors, Andrés, A. Obesity Facts, 8: Ceccarini, M. Assessing motivation and readiness to change for weight management and control: an indepth evaluation of three sets of instruments. Frontiers in Psychology, Cresci, B.