Valge neeru bean modere avis

Söötmiseks võib kasutada tavapärast laborisööta ja piiramatus koguses joogivett. Tarvitajate- ja majandusühingute tegelastele. Tema magistritöö kõrval väärib märkimist aastal publitseeritud loengukonspekt Majandusteadus Poom , mille uustrükk ilmus Kuna tegu on esimese korraliku eestikeelse raamatupidamisõpikuga, on mõistlik tutvustada selle autorit, seda enam, et tegu on värvika isiksuse ja aktiivse ühiskonnategelasega.

Samal ajal kasutas ta ka terminit kapital Adamson Ettevõtted liigitas ta isiklisteks ja kollektiivseteks Adamson Kollektiivettevõtted olid täis ühingud, 2 Akadeemik Uno Mereste, kes oli üks paljudest Johannes Tammo kutsuti ka Tammo Jussiks õpilastest, meenutab teda tänuga oma mälestustes. See on eriti mõistetav, teades, et kui Mereste asus aastal pärast Tallinna Tehnikaülikooli siis Tallinna Polütehniline Instituut lõpetamist tööle Tallinna Rahanduse ja Krediidi Tehnikumi mille ta ise oli neli aastat varem lõpetanud, kui see kandis teistsugust nimetusttuli tal hakata õpetama Tammo asemel, kes just sel aastal siirdus vanaduspensionile.

Nende äriühinguvormide nimetused leiab ka praegusest Eesti äriseadustikust. Sõjaeelse Eesti Vabariigi tuntumaid raamatupidamisspetsialiste oli Johannes Jostoff. Jostoffi slimming pi ja kõrget kvalifikatsiooni iseloomustas fakt, et pankade ja ettevõtete raamatupidajad, kel oli probleeme bilansi koostamisega, pöördusid viimases hädas tema poole. Lisaks oli ta ka paljude erialatrükiste autor. Tema aastal ilmunud raamatus Kaubanduse korrespondents on eraldi osa Oskus- ja võõrsõnade seletus Jostoff Keeleliselt on raamatus kasutatud oskussõnadest ja üldkeelenditest huvitavamad järgmised: ettus ettepanekhinnastik hinnakirikoostus koosseiskrediteerima ehk hüvistama, maksus maksumusoodustama diskonteerimapresentant veksli ettenäitajasesong hooaegteadumus kogemus, elutarkusteisik ärakiri, koopiatoimend tehe, äriline käik, operatsioontransfert rahasaate käsukiritugema ennast toetamatulemed sissetulekudtõsistama tõeks tegemaüttama kellegi poole end pöörama.

EMAKEELE SELTSI AASTARAAMAT

Esimeseks heal tasemel kirjutatud raamatupidamise originaalõpikuks eesti keeles oli majandusteadlase Lilli Ibruse aastal ilmunud Raamatupidamise õpiraamat, mis oli kirjutatud väga ladusas keeles. Mõned näited Ibruse oskussõnavarast: isikline ettewõte tänapäeval füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEkasu kasumkahju kahjumprotsendiarwe intressikontotagavarakapital reservkapital.

Täiesti tänapäevaselt kõlavad täisühing ja piiratud ühing usaldusühing. Kuna tegu on esimese korraliku eestikeelse raamatupidamisõpikuga, on mõistlik tutvustada selle autorit, seda enam, et tegu on värvika isiksuse ja aktiivse ühiskonnategelasega. Liina Lina, Lilli Ibrus-Köstner Varus õppis aastail Moskva kaubandusinstituudis, kus lõpetas pan gan dusosakonna kandidaadikraadiga. Enne Moskvasse siirdumist oli ta aktiivne sotsiaaldemokraat, osales illegaalses poliitilises tegevuses, pidas kõnesid nais- ja sotsiaalküsimusist.

Aastail õppis Ants Laikmaa ateljees maalimist, töötas raamatupidajana, Eesti Vabariigi Riigikontrolli teenistuses, alates aastast Pikalaenu Pangas jaoskonnajuhataja abi aastal oli ta Arveasjanduse 16 Revidentide Ühingu asutajaid. Ibrus oli ka mitme ajalehetoimetuse liige ning tõlkis eesti keelde populaarteaduslikku kirjandust. Aastail oli ta abielus Nikolai Köstneriga. Uusi majanduse oskussõnu ilmus nii õpikutesse kui ka sõnastikesse. Üldsõnastike kõrval hakati välja andma ka erialasõnastikke valge neeru bean modere avis ilmus Leonhard Sõerdi Eesti keeles tarvitusel olevate võõrakeelsete sõnade sõnastik.

Raamatu eessõnas märgib koostaja Sõerd : Kuna meil, Eestis, tarvitusel olevate võõrakeelsete sõnade uputusest ülepääsemiseks senini mitte midagi ära tehtud ei ole, tuleb oletada, et ajalehe ja kirjanduse lugejate ringis tarvidus võõrakeelseid sõnu äraseletava sõnastiku järele on piiramata suur.

Sellele nõudmisele vastu tulles, püüame käesoleva sõnastiku ilmutamisega lugejaid tarvitusel olevate võõrakeelsete sõnade uputusest päästa. Sõerdi sõnastikus on ka majanduse oskussõnu: brutaalne brutto kaalus ; debet raamatupidamises võlg, saada olev võlg; äri- ehk raharaamatu vasem pool, kuhu kirjutatakse sissetulek ; deposiitor riiete, väärtasjade jne. Sõerdi võõrsõnastikust sai päris korralikku teavet ka teooria, termini ja terminoloogia kohta: teooria 1 teadmine, mis loogiliselt järeldatud üldistest seadustest; 2 mingisuguse teaduse või kunsti seadus, väljaspool praktilisi katseid; 3 passiivne vahekord tõeoludega, praktika vastand ; termiin 1 mingisuguse teadusharu oskussõna; 2 tähtaeg ; terminoloogia mingisugusesse teadusharusse jne.

 • Vool | Infojuht
 • Parim kellaaeg rasva poletamiseks
 • Krooniline fibrootiline kaltsi-kujuline prostatiit
 • Toitumisala kaalulanguse eelised

Georg Grafilt, kes hiljem eestistas oma nime Heino Tähist e k s, ilmus aastal Raamatupidamise õpetus kirjateel. Grafi raamatu omapäraks on põhiteksti lõppu lisatud lühisõnastik 22 terminit Wõõrakeelsed kaubandusteaduslised oskussõnad. Paraku oli temagi üks neid autoreid, kes kasutas mõnikord russitsisme näiteks aktiv ja passiv lisaks variandid Aktiwa ja Passiwa ning Aktiva ja Passivaloenguid nimetas ta lektsiateks.

Tollast kõnepruuki iseloomustab sõnade näide ja näited asemel vastavalt sõnade näite ja näitused kasutamine, samuti järgmine katkend Graf 6 : Kaubad jagunewad oma iseloomu poolest kahte liiki: reaalsed ja ideaalsed kaubad.

Vahetult enne lõppsõna kirjeldas autor raamatupidamisregistrit, mida muudes allikates ei esine Salaraamatut Graf : Nagu selle raamatu nimetus juba näitab, peetakse selles raamatus mõned kõrwalised operatsioonid, mis peremees ise ehk tema wolinik teeb ja teiste ametnikkude ja teenijate eest saladuses hoitakse. Seda raamatut peab peremees ise ehk isik, keda ta selle jaoks usaldab.

Maksuinspektorile tuleb see raamat tema nõudmise peale niisama ette näidata kui teisedki äriraamatud. Raamatu lõppsõnas iseloomustas Graf tollast raamatupidamise hetkeseisu järgmiselt Graf : Paraku pean aga toonitama, et meie erikirjandus selle alal wäga waene on ja ainukene õperaamat, mis tänini raamatupidamise alal ilmunud, on Tamme oma, mida Teile soowitada võin. Kõik teised teosed Teile midagi huwitawat ja uudist ei paku. Graf rõhutas, et tuleb eristada termineid kreedit ja krediit Graf 28 : Kredit on andmine valge neeru bean modere avis räägitakse wälja kreedit.

Krediit on wõlg, näit. Krediit-Pank on seega Wõlapank ehk wõlgu andja pank. Erialatrükiste autorite hulgas oli ka väga mainekaid riigitegelasi. Selles raamatus on tarnijaid tollases kõnepruugis hankijaid nimetatud kaubamuretsejateks, aktivakontot aktiiv arveks J. Kukk 58 ja passivakontot passiiv arveks J. Kukk Selle asemel, et märkida tegu on passivakontoga, on raamatus arve on passiivne J. Majandusteadmisi andvates Eesti õppeasutustes domineeris nii nagu mujalgi seisukoht, et koolitada tuleb laia profiiliga spetsialisti ettevõtte ökonomisti.

Majandustermineid kasutati ja oskussõnavara arendati ka sellistes õppeainetes nagu Kaubanduse korrespondents, 3 Johan Kukk I XII osales Eesti iseseisvumisel iseseisvusmanifesti koostamises, oli aastail Eesti Vabariigi esimene rahandusminister ja kaubandus-tööstusminister, Riigikogu liige ja ka selle esimees, riigivanem, Eesti Panga direktor.

NKVD vangistas ta Kukk hukkus vangilaagris. Nikolai Puura aastal ilmunud raamatus Kaubandusaritmeetika on väärtpabereid nimetatud effektideks ning tänapäeval tuntud intressimäära asendas oskussõna protsenditaks.

Raamatus on kasutatud veel selliseid termineid nagu nimesväärtus nimiväärtus kauba-arvatlus, ostu- müügi- ja tootmisarvatlus, liht- ja liitarvatlus, otsekohesed kulud otsekulud. Väärtpaberi hinna ja nimiväärtuse erinevust tähistasid aažio ja disaažio Puura Olgu märgitud, et aažio oli pärast pikka vaheaega uuesti Eestis kasutusel aastatel ka alates 1.

 • Prostatiidist tuhk
 • 7 paeva slim alla tasuta
 • Super tõhus dieet istuv eluviis
 • Kuidas poletada rasva maha minu alumise abs

Eduard-Aleksander Mossi kaubandusaritmeetika õppevahendist Moss võib leida termini protsendiraha intressnominaalväärtuse sünonüümina nimiväärtuse ja lisaks päevaväärtuse ehk kursiväärtuse hind, millega väärtpabereid müüakse või ostetakse.

Veel eristas Moss termineid tulu ja tuluvus, kusjuures esimene oli väljendatud kroonides, teine protsentides. Obligatsioonide kustutamist nimetas Moss tiraažiks. Oma aasta Kaubandusaritmeetika õppevahendis kasutas ta termini deebet sünonüümina võlastut ja kreediti sünonüümina hüvistut Moss Viimaseid termineid kasutasid aastatel ka paljud teised. XX sajandi kolmekümnendad aastad Esimesed eestlastest majandusõppejõud Nikolai Köstner, Eldor Fählmann jõudsid ülikooli alles aastate teisel poolel.

Seepärast on igati loogiline, et eestikeelsed ökonoomikaalased teaduslikud originaaltrükised ilmusid alles aastatel.

Sellesse perioodi jääb ka raamatupidamisalaste trükiste keele ja sisu märgatav paranemine ning esimeste erialaste oskussõnastike ilmumine. XX sajandi neljas aastakümme algas kaubandusteadlase, ajakirjaniku ja leksikograafi Herbert Haljaspõllu kuni aastani Grünfeldt Võõrsõnade leksikoni Haljaspõld ilmumisega, mille kordustrükk tuli aastal.

Herbert Haljaspõldu võib pidada omamoodi nähtuseks Eesti aastate leksikograafias.

Навигация по записям

Temalt ilmus iga paari aasta järel mõni sõnastik Haljaspõld,a, b. Eriti hinnatav on tema majandussõnastik Ärielu manuaal I Haljaspõld 19 11kuid palju majanduse oskussõnu on ka tema muudes sõnastikes.

Haljaspõllu loodud sõnad on tulundusteadlane ökonomistetvima ette võtma, üritamaetve ettevõteetvija ettevõtjaminem müük laiemas mõttestarbvara vallasvara aastal ilmus N. Rittichi raamat Praktiline raamatupidamine iseõppimiseks, mille lõpuosas on väike kaubandussõnastik.

Ka Rittich kasutas substantiive võlastu ja hüvistu, kuid erinevalt Mossist vastavalt bilansi aktiva ja passiva tähenduses. Seevastu verbid võlastuma debiteerima ja hüvistama krediteerima seostas ta deebeti ja kreeditiga Rittich 7. Rittich on oma raamatus kasutanud veel selliseid oskussõnu nagu avanss ehk ede või edesraha, edis kautsjondaatoveksel veksel, millel tähtaeg määratudkalkuleerima ehk arvatlema, solventne maksevõimelinesuksessiivne järk-järgult, järjekordne.

Aasta kujunes väga viljakaks keeleaastaks. Selle aasta üks suursündmusi oli Äriettevõtete raamatupidamise keele seadus, mis hakkas kehtima 1. Selle seaduse kohaselt pidid kõik raamatupidamiskohustuslased alates 1. Eesti keeles pidid olema kõik dokumendid, mida raamatu pidamiskohustuslane koostas ning mis olid valge neeru bean modere avis sissekannete tegemisel raamatupidamises.

Maksuametil oli õigus kõik raamatud, mis ei vastanud raamatupidamise keele seaduse nõuetele, maksumenetlusest kõrvaldada. Kui dokumendid, mis pidid olema eesti keeles, olid võõrkeelsed, võis maksuamet nõuda teatud tähtpäevaks ametlikult tõestatud tõlget. Kui raamatupidamiskohustuslane seda nõuet ei täitnud, võis maksu amet lasta need dokumendid ära tõlkida ja nõuda hiljem raamatupidamiskohustuslaselt tõlkimiskulude katmist. Lisaks võisid teatud tüüpi ettevõtted, mis asusid kohaliku omavalitsuse piires, kus elanike enamiku moodustas vähemusrahvus, arvepidamist ning kirjavahetust pidada vähemusrahvuse keeles.

Majandusterminoloogia tähtsündmuseks kujunes majandussõnastiku Valimik majanduslikke oskussõnu ilmumine, mille koostamisse olid kaasatud ka Elmar Muuk ja Johannes Voldemar Veski.

Kavatsuse teostamiseks moodustati komisjon.

Tartu Ekspress, 17.04.2014

Juba komisjoni töö tulemusena paisus sõnastik enam kui poole suuremaks. Hiljem täiendasid seda veel R. Paabo, J. Nihtig, K. Reinmann, H. Peetrimägi, V. Salomon, N. Jung, T. Könberg, G. Redi jt. Komisjon oma töö lõpetanud ja tehtud täiendused arvestanud, andis käsikirja läbivaatamiseks E. Muugile, kes saatis selle peale hoolikat läbitöötamist ühes oma märkustega Akadeemilisele Emakeele Seltsile.

Sealt tuli käsikiri tagasi J. Veski parandustega ja mõningaid eriarvamusi sisaldava kaaskirjaga. Sõnastiku seadis trükivalmis ja täiendas paarisaja sõna võrra Ed. Korrektuuris luges käesoleva oskussõnade valimiku veel kord läbi J. Veski, dr. Kant lisandas mõnikümmend sõna ja mag. Poom tegi arvukaid sisulisi parandusi ning kohendusi. Olgu aga siin väljendatud, et viimati-mainitu jäi nii mõneski sisulises küsimuses eriarvamusele. Selle oskussõnastiku koostamisel on taoteldud ühtlust Eesti õigekeelsuse sõnaraamatuga, Eesti entsüklopeediaga ja Õigusteaduse sõnastikuga, välja arvatud mõned üksikud erinevused.

Sõnaseletuste andmisel on kasutatud mõningal määral Eesti entsüklopeediat.

 1. Hinnavaatlus - K-rauta hinnakiri
 2. EMAKEELE SELTSI AASTARAAMAT - PDF Free Download
 3. jimmy pea ja: Topics by citymarina.ee

VMO oli täies mahus ja sama nimetuse all lisatud samal, aastal, ilmunud käsiraamatu Ühiskaubanduse korraldus lõppu. Sõnastikus oli uusi või seni vähe kasutatud termineid, milleta tänapäeva majanduskirjandust on võimatu ette kujutada: annuiteet, brutokasum, kapitaalremont, puhaskasum, põhivara, ärikahjum jpt.

Nende kõrval leidub aga selliseid oskussõnu, mida artikli autorid tollases majanduskirjanduses pole rohkem näinud: kahjundama kahjumit põhjustama kavent käendajakinnik kinnisvaraline ese, kinnisasilaegastama sisse kasseerimalaek riigikassaloek lugeminelõppama midagi jäädavalt lõpetamalõppaja isik, kes toimetab mingi ettevõtte 21 12 või operatsiooni lõppamistmüümar kaubitseja, väikekaupleja turulorjes servituutoskur ekspertoskustus ekspertiispandik pandiks antud asitõht efekt valge neeru bean modere avis, täär varu, tagavaravallastu vallasvaravaluteerima tärminit, tähtpäeva märkima, millest hakatakse arvama intressevarastik varade koostis, kõik varad kokku aastasse jääb ka üks suur skandaal aastal ilmus ülikooli eradotsendi Eldor Fählmanni 4 raamat Eramajanduse süsteem.

Raamatus oli tolle aja jaoks uute või harva kasutatavate terminite, nagu näiteks kindlad kulud püsivkuludotsekohesed palgad põhitööliste töötasukõrval oskussõnu, mis on tänapäeval üldkasutatavad: käibevarad, muutuvad kulud, soetuskulud, omakulud jt.

Skandaal tekkis raamatu sisu tõttu. Veebruaris avastasid paljud tartlased eri linnaosadest oma postkastist kodu-kootud visiitikaardi, mis lubab portaa-li alcolaenutus.

Koduleht tpsustas siiski, et tee-nus toimivat ainult kolmapevast lau-pevani alates kella 22st ehk ajast, mil jaekaubanduses viinakuradile mr ette ehitatakse. Pringu peale saabus SMS, mis kinnitas ri kivitamisest mrtsikuus. Kitseks ei hakka Ehkki alkoholiseaduse jrelevalve eest vastu-tav tarbijakaitse on katsed seadust v-nata jrjepanu hukka mistnud, kerki-vad tuhast aina uued hiliseid januseid lohutavad veebilehed. Nii ka Tartu alkospradele orientee-ritud alcolaenutus.

Vaa-tamata sellele kinnitas juhatuse liige Timo Suurmann, et tem a seo-tus projek-tiga piirdub k o d u l e h e valmistami-sega. Ma ei tea asjast midagi, mul on lihtsalt IT-firma, kneles mees.

Pikk 2 Tel Faks e-post: tamrex tamrex. Samas rhutab tinspektsioon, et ldjuhul peaks tna olema tavaline tpev. Kuigi otsene kohustus puudub, vib tandja rakendada t-tajate suhtes alati seadusest soodsamat stet ning nha niteks tkorralduse reeglites ette, et ka Ameti teavituse peaspetsialist-nuniku Niina Siitami snul on suurel reedel makstava tta-su osas ometi kohustuslikud reeglid: Sltumata sellest, kas ttajale makstakse kuu- vi tunnita-su, kas ttatakse tavaprase vi summeeritud arvestuse alusel, tuleb riigiphal ttatud tundide eest maksta kahekordselt. Kui ttaja teeb riigiphal letunde tal oleks olnud vaba pev, aga kokkuleppel tandjaga nustus tle tulematuleb lisaks riigiphal t-tamisele ka tehtud letunnid hvitada kas vrd-ses ulatuses tasulise vaba aja andmisega vi vas-tava kokkuleppe olemasolul rahas 1,5-kordselt.

Teate, mis IT thendab infotehnoloogia! Tehke omale asjad selgeks. Pange see konteineri ühes otsas, teises otsas olevas riisis ja lükake mõni lubi kogu asjasse. Kasu Lisaks riisile on teil kasu südame tervisest: avokaadod on pakitud südamega seotud monoküllastumata rasvade, E-vitamiini, foolhappe, vitamiin B3 ja kaaliumi sisaldavate ravimitega.

Immuunsust suurendav supp Talvel pole vaja oodata: kui te koolitate kõvasti, võib teie immuunsüsteem alati kasutada täiendavat. Kuumutage kookosõli paanis, seejärel lisage tükeldatud punase sibulaga, g tükeldatud butternut squashi, mõne hakitud ingveri, kaks hakitud küüslauguküünt ja küpseta, kuni sibul on pehme. Sündroomist vabanemiseks on palju olulisem maksimaalne magada ja Nn õllealkoholismi korral on tagasivõtmine olemas ka mõnede.

Kas vastab tõele, et õllealkoholism on hullem kui viin? Entry for 'Oholiab' - Holman Bible Dictionary - One of 28 Bible dictionaries freely available, this readable and easy to use dictionary takes advantage of the finest modern Bible scholarship. Olli Vaa, Wien. In a now long forgotten world, many generations ago, there was a guy which had a powerful maretij.

Свежие записи

The natural essential oils in olbas are extracted from six medicinal herbs, which have been the basis of healing in cultures around the world for maretij. Seetõttu on On üsna kurb, et mõista seda, sest see algab õlle alkoholismist.

Kuid teist tüüpi. Õllealkoholismi tagajärjed on kohutavad ning mida kauem ravist loobute ja probleemi väldite, seda keerulisem on tulevikus sõltuvusest vabaneda. Nagu praktika näitab, kannatavad nad nn õllealkoholismi all, millest ainult ei saa oma sõltuvuses osaleda, peaks ta läbima ravikuuri, mis vabaneb sõltuvusest. The information contained in "All-Rights" is general in nature and does not purport to be binding or authoritative.

Use of this information is not a substitute for obtaining legal or other professional advice and the user assumes sole responsibility when relying on this information. Roman Catholic churches in Bohol are a distinct group of churches established during the early Spanish colonial period on the island-province of Bohol in the Philippines. Four of these churches — Baclayon, Loboc, Loon, and Maribojoc — have been declared National Cultural Treasures for their cultural, historical and architectural importance to the Filipino people.

Alkoholismist on võimalik vabaneda inimesest ilma tema teadmisteta tablettide, jookide tarbimine kaasaegses elus põhjustab ühiskonnas õllealkoholismi. Selle nähtuse tõttu on glükoosi vabanemise protsess kehasse inhibeeritud, kuna maks On üsna kurb, et mõista seda, sest see algab õlle alkoholismist.

Kas biseptool aitab prostatiidi korral

IRS filing requirement. Sign in or create an account to view Form s forand Esimesed naiste alkoholismi tunnused käitumises maretij. Täältä löydät henkilöhaastatteluja, tutkimuksia ja työkaluja oman yrityksesi ja hallitustyöskentelysi kehittämaretij. Haarats Etac 45 cm Aktiv ulataja lihtsustab asjade haaramist tänu ergonoomilisele käepidemele ja väiksele kaalule. Ulataja haaravat osa on võimalik pöörata nii Missing: vabanemine. On üsna kurb, et mõista seda, sest see algab õlle alkoholismist.

Muul ajal, kui hüpoglükeemia tekib, vabaneb maks kiiresti glükoos veres ja riik taastub ise. Kui katses kasutatakse tahket ainet selle võib vajaduse korral pulbristadatuleks uuritavat kemikaali niisutada võimalikult väikese koguse veega või vajaduse korral muu sobiva kandeainegaet tagada hea kokkupuude nahaga. Kui kasutatakse muud kandeainet kui vett, peaks kandeaine võimalik mõju uuritava kemikaali põhjustatud nahaärritusele olema minimaalne või puuduma. Kokkupuuteperioodi lõppedes ehk tavaliselt nelja tunni möödudes tuleks uuritava kemikaali jäägid võimaluse korral vee või sobiva lahusti abil eemaldada, muutmata seejuures marrasknaha terviklikkust ega selles tekkinud reaktsiooni.

Annustamine Katses kasutatavale pinnale kantakse 0,5 ml vedelikku või 0,5 g tahket ainet või pastat. Kui tõendite kaalukusel põhinevast analüüsist või varasematest in vitro katsetest nähtub, et uuritav kemikaal on söövitav või ärritav või klassifitseerimata, ei ole täiendavate in vivo katsete tegemine tavaliselt vajalik.

Kui aga lisaandmete kogumine osutub vajalikuks, viiakse in vivo katse esmalt läbi ühe loomaga ja seejuures kasutatakse järgmist lähenemisviisi. Loomale pannakse üksteise järel kuni kolm katselappi.

Esimene lapp eemaldatakse kolme minuti pärast. Kui tõsist nahareaktsiooni ei täheldata, pannakse loomale teine lapp ja eemaldatakse see tunni aja pärast. Kui selles etapis tehtud vaatlustest ilmneb, et kokkupuudet võib humaanselt pikendada nelja tunnini, pannakse loomale kolmas lapp, eemaldatakse see nelja tunni pärast ja hinnatakse tekkinud reaktsiooni. Kui kolmest kõnealusest järjestikusest kokkupuuteperioodist ükskõik millise järel täheldatakse söövitavat toimet, lõpetatakse katse kohe.

Kui pärast viimase lapi eemaldamist ei täheldata söövitavat toimet, jälgitakse looma 14 päeva jooksul, välja valge neeru bean modere avis juhul, kui söövitus ilmneb varem.

Kui uuritav kemikaal ei põhjusta eeldatavalt söövitust, kuid võib olla ärritav, tuleks ühele loomale panna üks lapp neljaks tunniks. Kinnitav katse täiendavate loomadega in vivo katse nahaärrituse hindamiseks